КАПІЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ І ТЕРМОДИНАМІКА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РОЗПЛАВІВ Ti–Cu І Zr–Cu

  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1449

Анотація

Для визначення складу, інтегральної і надлишкової величин енергії Гіббса утворення, а також активності компонентів у поверхневому шарі розплавів Ti–Cu і Zr–Cu застосовано термодинамічні теорії поверхневого натягу розчину, адсорбційне рівняння Гіббса, умова стійкості поверхні, а також експериментальні дані (концентраційні залежності поверхневого натягу і молярних об’ємів сплавів) і термодинамічні активності компонентів у об’ємі. Розчини, сформовані в поверхневому шарі й об’ємі, мають негативне відхилення від закону Рауля. Адсорбційна крива міді для сплавів має похилий максимум. Склад поверхневого шару мало відрізняється від складу об’єму. Енергії Гіббса утворення розчину й їхні надлишкові величини при всіх концентраціях у поверхневому шарі негативні. Вони менші, ніж термодинамічні величини в об’ємі.


ЕНЕРГІЯ ГІББСА УТВОРЕННЯ РОЗЧИНУ В ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ, КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА, ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ, РОЗПЛАВИ TI–CU ТА ZR–CU, СКЛАД ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ