Конференції

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК TiB2 В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NаCl

 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1529

Анотація

Вивчено корозійну поведінку в 3%-ному розчині NaCl аморфних плівок TiB2 товщиною 70–250 нм та аморфно-кристалічних плівок з розміром нанокристалітів 15–90 нм. Показано, що з ростом товщини аморфних плівок TiB2 збільшуються їх корозійна стійкість та анодний потенціал пасивації. Показано, що окиснення плівок TiB2 відбувається за типом піттінгової корозії. Основна причина корозійної нестійкості аморфних плівок полягає у взаємодії з домішковими (зокрема, за киснем та вуглецем) неоднорідностями структури, а у випадку аморфно-кристалічних плівок - з границями розділу “аморфний стан–кристалічний стан”. Корозійна стійкість аморфних плівок TiB2 виявилась приблизно у 4000 разів вищою порівняно з масивним порошковим матеріалом та у 8–10 разів вищою за корозійну стійкість аморфно-кристалічних плівок.


БОРИДИ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ, НАНОСТРУКТУРА, ТОНКІ ПЛІВКИ