МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ У ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cu–Se ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Бінь Ян,
 
Хунцин Цзян,
 
Цзиньгень Чжан,
 
Бай Сюн Лю,
 
Хан Ван
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1900

Анотація

На прикладі дифузійної пари Cu–Se вивчено міжфазну взаємодію між Cu і Se при температурах 150 і 200 °C. Для дослідження термічно оброблених дифузійних пар застосовано методи енергодисперсійної спектроскопії у поєднанні з растровою електронною мікроскопією, рентгеноструктурного аналізу та просвітлювальної електронної мікроскопії. Встановлено, що у граничному шарі формуються різні інтерметалічні сполуки: CuSe2 при температурі 150 °C, а також Cu2Se і CuSe2 при 200 °C. Кінетика росту інтерметалічних сполук керується параболічним законом. Визначено час інкубації для інтерметалічних сполук. Розглянуто формування інтерметалічних сполук та їх роль у створенні нових шаруватих композитів із латуні.


ДИФУЗІЙНА ПАРА, МІДЬ, МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ, СЕЛЕН, ШАРИ СПОЛУКИ