Конференції

СПІЛЬНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ MAX-ФАЗ У СИСТЕМІ Ti–Al–C

  
В.Т.Вітусевич,
 
У.Хехт,
 
Б.Халлстедт,
  
О.І.Довбенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1977

Анотація

Структуру та фазові перетворення в системі Ti–Al–C досліджено методами рентгенівського фазового аналізу, диференційного термічного аналізу, скануючої електронної мікроскопії з локальним рентгеноспектральним аналізом і дифракцією електронів на зразках, які отримували дуговою плавкою і відпалювали при високих температурах. Показано, що в потрійній системі існує область спільної кристалізації MAX-фаз N і H. Зразки складу Ti41,5Al38,5C20 при всіх досліджених температурах (від 650 до 1660 °С) — трифазні: Ti3AlC2 (N-фаза, типу Ti3SiC2), Ti2AlC (H-фаза типу Cr2AlC) та фаза на основі подвійної сполуки TiAl3 (ε-фаза власного структурного типу). Морфологія сплаву в литому стані і після відпалів при температурах вище й нижче температури солідуса (1660 і 1250 °С, відповідно) свідчить про те, що інваріантній кристалізації при 1405 °С (температура солідуса) передує моноваріантна спільна кристалізація N- і Н-фаз, тобто, обидві МАХ-фази кристалізуються із розплаву.


MAX-ФАЗИ, TI2ALC, TI3ALC2, СИСТЕМА TI–AL–C, СОЛІДУС