Конференції

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕРМЕТАЛІДУ Ni3Al, СПЕЧЕНОГО У ВАКУУМІ ПІД ДІЄЮ УДАРУ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1998

Анотація

Досліджено ущільнення, структуру та механічні властивості стандартного порошку марки ПН85Ю15, що відповідає інтерметаліду Ni3Al. Основна доля частинок порошку мала розмір 50–100 мкм. Для ущільнення використано метод ударного спікання у вакуумі 0,013 Па при фіксованих температурах 1100, 1150, 1200, 1250 і 1300 °С. Ізотермічна витримка при вказаних температурах складала 20 хв. Ущільнення здійснювали з енергією удару 1200 Дж/см3 та початковою швидкістю деформування 6,5 м/с. На вирізаних з циліндричних дисків брусках прямокутної форми визначено густину, питомий електроопір, міцність на вигин, розтяг та стиск, умовну тріщиностійкість та роботу руйнування зразка з надрізом. Оцінено твердість за Віккерсом, а також пластичність зразків при різних видах випробувань. Показано, що рівень різних механічних властивостей зразків порошкового інтерметаліду Ni3Al після ущільнення при температурах 1250 °С та вище відповідає рівню механічних властивостей стандартного інтерметаліду, отриманого за традиційною технологією плавлення. Зокрема, середні значення міцності на вигин знаходяться на рівні 650–675 МПа, міцності при розтягу — 385–400 МПа, тріщиностійкості — 14,6–18,2 МПа ∙ м1/2, міцності при стиску — 1650 МПа і твердості за Віккерсом — 2500–2600 МПа.


ІНТЕРМЕТАЛІД NI3AL, МІЦНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, УДАРНЕ СПІКАННЯ