Конференції

БУДОВА СПЛАВІВ ТА ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf-Ru-Rh
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ У ЧАСТКОВІЙ СИСТЕМІ Hf–HfRu–HfRh

  
В.Г.Хоружа,
  
Л.А.Дума,
 
Соболев В.Б
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1999

Анотація

На основі даних, одержаних комплексом методів фізико-хімічного аналізу, вперше визначено характер фазових рівноваг у системі Hf–Ru–Rh в області складів 50−100% (ат.) Hf (частковій системі Hf–HfRu–HfRh) при субсолідусних температурах і побудовано проекцію поверхні солідусу її на концентраційний трикутник. Встановлено існування неперервного ряду твердих розчинів між ізоструктурними (типу CsCl) фазами на основі сполуки HfRu та високотемпературної модифікації сполуки HfRh (δ-фази), що дозволило триангулювати систему Hf–Ru–Rh на дві часткових за ізоконцентратою 50% (ат.) Hf. У фазових рівновагах при субсолідусних температурах беруть участь твердий розчин на основі β-гафнію, γ-фаза на основі Hf2Rh (тип структури Ti2Ni) та δ-фаза, які утворюють на поверхні солідусу три однофазні поверхні. Лінійчасті поверхні, утворені конодами δ<β-Hf> та δγ, знижуються з обмежуючих подвійних систем до ізотермічної площини δ<β-Hf>γ при 1373 °С; у свою чергу від неї в подвійну систему Hf–Rh знижується лінійчаста поверхня γ<β-Hf>.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ЛІНІЙЧАСТА ПОВЕРХНЯ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА, ФАЗА