ЗМІНА МІКРОСТРУКТУРИ РОЗМЕЛЕНОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ SmCo5 ПІД ЧАС ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ У ВОДНІ ТА РЕКОМБІНУВАННЯ

І.І.Булик,
 
В.В.Бурховецький
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2007

Анотація

Методами скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектрометрії досліджено фазові перетворення та морфологію у розмеленому сплаві КС37 (SmCo5 — основа) під час солід гідрування, диспропорціонування та десорбування, рекомбінування за тиску водню до 0,4 МПа та температури до 950 °C. Виявлено коміркову будову розмеленого сплаву. Показано, що диспропорціонування розмеленого сплаву завершується утворенням гідриду самарію та кобальту з нанорозмірними зернами (35–100 нм). Встановлено залежність морфології продуктів диспро¬порціонування від параметрів реакції. Десорбування, рекомбінування завершується утворенням наноструктурованої фази Sm2Co7 з розмірами зерен 40–75 нм та частково наноструктурованої фази SmCo5 з розмірами зерен 45–140 нм. Пояснено механізм формування наноструктури в феромагнітних сплавах шляхом водневого механічного та термічного оброблення. Він ґрунтується на закономірностях зміни морфології сплавів під час ініційованих воднем фазових перетворювань та залежностях: дисперсності продуктів диспропорціонування від дисперсності сплаву перед гідруванням, диспропорціонуванням, а також дисперсності рекомбінованого сплаву від дисперсності продуктів диспропорціонування.


ВОДНЕВЕ ОБРОБЛЕННЯ, ГІДРУВАННЯ, ДЕСОРБУВАННЯ, ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, НАНОСТРУКТУРА, ПОМЕЛ, РЕКОМБІНУВАННЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФЕРОМАГНІТНІ СПЛАВИ