Особливості фазоутворення порошкових лігатур системи Fe—В4С залежно від технологічних умов

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2059

Анотація

Термічний синтез порошкових лігатур в інтервалі температур 1050—1200 °С показав суттєву залежність фазоутворення від щільності брикетів вихідної шихті. При синтезі більш пористих брикетів (тиск пресування — 450 МПа) в лігатурі інтенсивно формуються карбідовмісні фази: бороцементит Fe3(B0,7C0,3), та борокарбід заліза Fe23(C, В)6. Бориди заліза Fe2B і FeB присутні при цьому в незначних кількостях. У процесі синтезу більш щільних брикетів (тиск пресування — 700 МПа) утворюються переважно бориди заліза Fe2B u FeB. Формування складних карбідів: бороцементиту Fe3(B0,7C0,3) та борокарбіду заліза Fe23(C, B)6 протікає менш інтенсивно. Термічний синтез більш щільних брикетів супроводжується α → γ - перетворенням залізної основи.


БОРОЦЕМЕНТИТ, ЛІГАТУРА, ПОРОШОК, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД