Конференції

БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf–Ru–Rh
IІІ. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh

  
В.Г.Хоружа,
  
Л.А.Дума,
 
В.Б.Соболєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2148

Анотація

На основі даних, одержаних методами мікроструктурного, рентгенівського фазового, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів, а також за результатами визначення температур початку плавлення сплавів методом Пірані–Альтертума вперше побудовано проекцію поверхні солідуса системи Hf–Ru–Rh в області складів 0−50% (ат.) Hf на концентраційний трикутник. У фазових рівновагах беруть участь тверді розчини на основі рутенію і родію, ε- і θ-фази на основі HfRh3 (структура типу AuCu3) та Hf3Rh5 (Ge3Rh5-тип) відповідно, а також неперервний ряд твердих розчинів між ізоструктурними (типу CsCl) фазами на основі сполуки HfRu і високотемпературної модифікації сполуки HfRh (δ-фаза). Складовими поверхні солідуса є п’ять однофазних поверхонь, що відповідають твердим розчинам на основі компонентів і фазам на основі подвійних сполук, сім лінійчатих поверхонь, які обмежують двофазні об’єми, та три ізотермічних площини, що утворені пере¬ліченими фазами у нонваріантних чотирифазних рівновагах з рідкою фазою (при температурах 1900, 1810 і 1720 °С).


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ЛІНІЙЧАТА ПОВЕРХНЯ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, СПОЛУКА, ФАЗА