Конференції

Обчислення характерних параметрів сплавів LaB6-MeB2 на основі методу псевдопотенціалів

  
А.В.Хачатрян
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/215

Анотація

За допомогою методу псевдопотенціалів обчислена внутрішня енергія індивідуальних складових композиційних матеріалів на основі гексаборида лантану й диборидів перехідних металів IV– VI груп( MeB2 ). Енергія теплових коливань атомів визначена в рамках моделі Ейнштейна. Частота коливання атомів обчислена виходячи з енергії міжплощинної взаємодії. Оцінено енергію змішання для твердої фази, значення якої задовільняє умові утворення евтектичних сплавів. З умови мінімуму термодинамічного потенціалу квазібінарних сплавів обчислена концентрація складових і температура в точці евтектики