Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Збірник випускається з 1997 року.

Зареєстрований в Державному Комітеті телебачення і радіомовлення України 16. 01.06. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10842 від 16.01.06.
Тематична спрямованість: висвітлення наукових результатів математичного та комп"ютерного моделювання фізико-хімічних процесів у сучасних технологіях створення нових перспективних матеріалів та їх поведінки в експлуатаційних умовах.

Проблематика статей збірника:

1.Побудова та дослідження математичних моделей, а також числових методів їх реалізації для актуальних задач матеріалознавства;

2.Проведення обчислювального експерименту оптимізації технологічних процесів для отримання нових матеріалів з наперед заданими експлуатаційними властивостями (пресування, спікання, вибухове компактування, саморегулюючий високотемпературний синтез,інтеркаляція та ін.);

3.Комп"ютерне конструювання структури та дослідження властивостей нових перспективних матеріалів (метали та сплави, аморфні, керамічні та композиційні матеріали, поруваті матеріали, наноструктурні матеріали, фулерени та ін.) на макро-, мезо- та мікроструктурних рівнях;

4.Комп"ютерне моделювання поведінки нових перспективних матеріалів в екстремальних умовах (високоенергетичний удар, високотемпературна корозія, лазерне опромінення та ін.).

Базові методи моделювання.

Рівняння математичної фізики (в основному нелінійні), механіка деформовного твердого тіла й сипучих середовищ, імітаційні комп"ютерні моделі, синергетика й фрактали, кліткові автомати, першопринципні розрахунки електронної структури, методи псевдопотенціалу й молекулярної динаміки.

Збірка публікує статті російською, українською і англійською мовами.

Редакція запрошує авторів і авторські колективи до співпраці з вказаної вище тематики.

Придбати збірку можна в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства.

Редакція

Відповідальний редактор: Чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук М.Б.Штерн

Відповідальний секретар: д.т.н. В.В.Лукович

Члени редколегії: д.т.н. М.С.Ковальченко, д.т.н. О.І.Райченко, д.т.н. Г.О.Фролов, д.ф.-м.н. Б.О.Галанов, д.ф.-м.н. Ю.І. Прилуцький, д.ф.-м.н. С.М.Зубкова, д.ф.-м.н. В.І.Іващенко, д.ф.-м.н. Ю.М.Подрезов, к.ф.-м.н. В.В.Картузов

Контакти

03142 Київ - 142,
вул. Кржижановського, 3
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Тел.+380(44)205-79-52
E–mail відповідального редактора: Чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук М.Б.Штерн
E–mail відповідального секретаря: д.т.н. В.В.Луковича

Пам'ятка Автору

Стаття подається до редакції в двох примірниках і в електронному варіанті на дискетці 3,5. Текст має бути набраний українською, російською або англійською мовами у редакторі WORD for Windows (фонт - Times New Roman, розмір 11, через один інтервал). Для назви статті розмір 14, прізвища автора - 13, адреса та E-mail основного автора - 11. Анотація українською, російською та англійською мовами, що відображає зміст праці, включає чотири-п"ять рядків і набирається курсивом без абзаца (розмір 10). Текст слід набирати на папері формату А4. Поля: зверху - 2,25 см, знизу - 5,25, зліва та справа - по 4,25 см (сторінка з текстом займає площу 12,5х22 см2). В кінці першої сторінки - знак охорони авторського права.
Рівняння. Всі рівняння мають бути віддрукованими курсивом, відцентрованими й відокремленими від тексту одним інтервалом зверху та знизу. Букви грецького алфавіту, числа, назви функцій (sin, cos, ln, lim, det, exp та ін.) - прямі. Векторні величини - прямі напівжирні або прямі звичайні, але зі стрілочкою ? зверху. Рівняння нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках у правому полі на одній лінії з формулою. Використовуйте одиниці системи "СІ". Розміри в формулах у редакторі WORD for Windows такі: основна змінна -12 пт; індекс - 7 пт; менший індекс - 5 пт; основний символ - 18 пт; індексний символ - 12 пт. Графіки, рисунки, фотографії повинні бути високої якості. Розмір рисунка повинен відповідати його наповненості. Чим менша наповненість, тим менший рисунок. Мінімальний розмір шрифту для рисунка - 10. Рисунки (у форматі jpg, gif або tif) і таблиці додаються до статті окремими файлами. Розмір шрифту підписів до рисунків - 10.
Вимоги ВАКу до статті:Приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв"язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв"язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи його розвитку у даному напрямку.
Зразок оформлення елементів статті

Архів випусків

2019

№ 21

2018

№ 20

2017

№ 19

2016

№ 18

2015

№ 17

2014

№ 16

2013

№ 15

2012

№ 14

2011

№ 13

2010

№ 12

2009

№ 11

2008

№ 10

2007

№ 09

2006

№ 8

2005

№ 07

2003

№ 06

2001

№ 05

1997