Конференції

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ TiAl, ЛЕГОВАНИХ НІОБІЄМ ТА ХРОМОМ

М.В.Ремез,
   
В.Т.Вітусевич,
 
У.Xехт,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2152

Анотація

Чотирикомпонентні литі сплави Ti96–хNb2Cr2Alх і Ti93–хNb5Cr2Alх, де х = 44, 46, 48 та 50, виплавлені в лабораторній електродуговій печі з чистих компонентів (~99,9% (мас.)), досліджено методами рентгенофазового аналізу, електронної растрової (скануючої) мікроскопії (SEM/EDS) і диференційного термічного аналізу. При кімнатній температурі проведено їх тестування на згин та виміряно тріщиностійкість, а також в інтервалі від кімнатної температури до 750 °С проведено тестування на стиснення. Знайдено, що всі сплави містять переважно високодисперсну ламелярну структуру розпаду високотемпературних фаз. Крім цього, сплави із 50% (ат.) Al містять зерна γ-фази, а всі інші — виділення кубічної β/β0-фази на границях високотемпературних фаз внаслідок збагачення останніх порцій розплаву хромом приблизно вдвічі. Найбільш збалансовані властивості мають сплави Ti96–хNb2Cr2Alх із вмістом алюмінію 46 та 48% (ат.).


AL–CR–NB–TI, TIAL, ЛАМЕЛЯРНА СТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД