Конференції

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ДІАГРАМ СТАНУ ТРЬОХКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ Ti–РЗМ–{Si, Ge, Sn, Ga}

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2174

Анотація

Проведено порівняльний аналіз будови діаграм стану систем Ті–РЗМ–p-елемент у концентраційній області до 40% (ат.) p-елемента. Показано, що ознакою, яка відрізняє ряди систем, є наявність двофазних рівноваг R5X3 + (Ti) і Ti5X3 + (R). За цими ознаками системи поділено на три типи. Встановлено, що належність системи до певного типу визначається відносною термодинамічною стабільністю сполук R5X3 і Ti5X3. Запропоновано фактор δ = ΔfН [R5X3]/ΔfН [Ti5X3], який дозволив зробити прогноз характеру будови діаграм стану раніше не досліджених систем Ti–РЗМ–{Si, Ge, Sn, Ga}. Якщо δ < 1, характер рівноваг визначається фазою Ti5X3 і система належить до типу 1. Найбільш характерною топологічною ознакою систем цієї групи є двофазна рівновага Ti5X3 + (R). Якщо δ > 1, характер рівноваг визначається фазою R5X3. Система належить до типу 2, а її топологічна ознака — двофазна рівновага R5Х3 + (Ті). При δ ≈ 1 фази Ti5Х3 та R5Х3 рівною мірою визначають характер рівноваг, система належить до типу 3, а її топологічна ознака — відсутність рівноваг Ті5Х3 + (R) та R5X3 + (Ті), натомість наявність рівноваг (Ті) + τ та (R) + τ.


ДІАГРАМА СТАНУ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ, ТЕРМОДИНАМІКА