Конференції

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ
(ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД)

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2177

Анотація

Розглянуто еволюцію знань та винаходів, які сприяли виникненню науки про матеріали. Показано, що розвиток матеріалознавства в Стародавньому світі пройшов через періоди накопичення інтуїтивних винаходів та формування ремесел. В Античну епоху створено натурфілософські уявлення про природу матерії та про поділ усього існуючого на органічний та неорганічний світи (Демокрит, Епікур, Аристотель). У ранньому Середньовіччі була розповсюджена алхімія, основою якої став пошук способів трансмутації в золото інших елементів. Незважаючи на помилковість алхімічних уявлень, цей напрямок приніс деяку користь, оскільки сприяв розвитку наукового експерименту. В Нові часи почався бурхливий розвиток фундаментальних наук, які сприяли утворенню теоретичного і практичного матеріалознавства. Представлено хронологію створення найважливіших винаходів та наукових уявлень в табличному вигляді.


АЛХІМІЯ, ВЛАСТИВІСТЬ, ДІЕЛЕКТРИК, ІСТОРІЯ, КЕРАМІКА, КОМПОЗИТ, МАГНЕТИК, МАТЕРІАЛ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МЕТАЛОЗНАВСТВО, МЕТАЛУРГІЯ, МЕХАНІКА, МІКРОСТРУКТУРА, НАПІВПРОВІДНИК, НАТУРФІЛОСОФІЯ, ФІЗИКА, ХІМІЯ, ХРОНОЛОГІЯ