ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНО-ШВИДКІСНИХ УМОВ ДЕФОРМАЦІЇ НА СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ І СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ СПЕЧЕНИХ ЗАГОТОВОК Cu–2% Ti

О.П.Гапонова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2216

Анотація

Розглянуто вплив температурно-швидкісних умов деформування при вільному осаджуванні заготовок Cu–2% Ti, спечених за температури 100–700 °С та швидкості деформацій 0,01 і 0,001 с–1, на силові параметри процесу й особливості структуроутворення. Встановлено, що, за загальної тенденції до зменшення напруги зі зростанням температури деформації, при ~ 400 °С відбувається деяке її збільшення, обумовлене динамічним деформаційним старінням, яке супроводжується виділенням проміжної метастабільної когерентної β'-фази Cu4Ti. Показано, що інтенсивність ущільнення при вільному осаджуванні зростає з підвищенням температури і швидкості деформації, а також зі зростанням вихідної пористості зразків. Помічено, що зі збільшенням ступеня деформації заготовки відбувається монотонне зменшення середньостатистичного розміру зерен міді, а також подрібнення частинок титану, інтенсивність якого підвищується із зростанням швидкості й температури деформації.


ДИНАМІЧНЕ ЗНЕМІЦНЕННЯ, НАПРУГА, СПЕЧЕНИЙ МАТЕРІАЛ, СТРУКТУРА, СТУПІНЬ ДЕФОРМАЦІЇ, УЩІЛЬНЕННЯ, ШВИДКІСТЬ ДЕФОРМАЦІЇ