Конференції

ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНОГО Со3В НА ЇХ ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА МАГНІТООПІР

Б.М.Рудь,
 
Є.Я.Тельников,
  
І.І.Тимофєєва,
  
Л.I.Фіялка
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2370

Анотація

Розв’язано важливу науково-технічну проблему створення гранульованих резистивних товстих плівок, які застосовуються у мікроелектроніці та приладобудуванні. Одержано гранульовані Со-вмісні магніторезистивні плівки методом трафаретного друку на діелектричну підкладку паст, які складаються з мікродисперсного бориду Со3В та органічної зв’язки. Нанесені плівки піддавали термообробці на повітрі без будь-якого захисту. Методами дериватометричного та рентгенофазового аналізів встановлено, що за Т = 650–850 °С у структурі плівок наявні лише феромагнітний Со (ГЦК) та аморфний В2О3. Виходячи з цього розроблено режими термообробки плівок. Вивчено вплив магнітного поля на їхній електроопір.


ДЕРИВАТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЛІВКA, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, ТЕРМООБРОБКА