Конференції

ПРО МОЖЛИВIСТЬ РОЗМIРНО-НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГIСТЕРЕЗИСУ ФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРШОГО РОДУ В НАНОДИСПЕРСНОМУ ПОРОШКУ МЕТАЛУ

А.С.Шiрiнян,
 
Ю.С.Бiлогородський,
 
В.А.Макара
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2383

Анотація

Описано еволюцію наномасштабного порошку під час циклічної термічної обробки, коли може відбуватися фазовий перехід першого роду. На прикладі перетворення α-Fe ↔ γ-Fe в інтервалі температур циклування 800 ↔ 1450 K отримано температурний гістерезис (незбіг температур прямого і оберненого перетворень). Обґрунтовано існування “термодинамічного гістерезису” в умовах порушення ергодичної гіпотези в наносистемах, яке призводить до того, що шляхи прямого й зворотного α-Fe ↔ γ-Fe перетворень стають різними внаслідок відмінності енергетичних бар’єрів перетворень. Температурний гістерезис визначається накладанням розмірно-залежного кінетичного гістерезису на розмірно-залежний “термодинамічний гістерезис”. Отримано три різні випадки розмірної залежності ширини петлі гістерезису об’ємної частки нової фази. Вперше обґрунтовано можливість слабкого розмірного ефекту або його відсутності в широкому інтервалі нанорозмірів для випадку компенсації кінетичного і “термодинамічного” гістерезисів. Кореляції між розміром частинок нанопорошку, швидкістю циклування і шириною петлі гістерезису об’ємної частки нової фази виявляють логарифмічну залежність.


КІНЕТИЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС, НАНОМАСШТАБНИЙ ПОРОШОК, ПОЛІМОРФНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ FE, РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ, ТЕМПЕРАТУРНЕ ЦИКЛУВАННЯ, ШИРИНА ПЕТЛІ, “ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС”