Конференції

ВПЛИВ ОБ’ЄМНОГО ВМІСТУ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ФАЗИ І ЧАСУ ПОДРІБНЕННЯ НА ФIЗИЧНI ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI КОМПОЗИТIВ Al7075–SiC, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГIЇ

С.Саттарi,
 
М.Джаханi,
 
А.Aтріан
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2386

Анотація

Об’ємний вміст зміцнюючої фази і час подрібнення є двома важливими чинниками при виготовленні металоматричних композитів на основі алюмінію із застосуванням методів порошкової металургії. Досліджено вплив об’ємного вмісту зміцнюючої фази і часу подрібнення на мікроструктуру, питому густину, твердість, а також межу стисливої міцності композитів. Порошки Al7075 і SiC змішували в планетарному шаровому млині протягом 4 і 8 год, а зразки Al7075–x% (об.) SiC (x = 4, 6, 8) формували на установці одновісного холодного пресування та спікали при 873 K (600 ºC) протягом 1 год. Розмір кристалів і морфологію частинок порошку вивчали методами рентгенофазового аналізу і скануючої електронної мікроскопії відповідно. Результати показали, що зі збільшенням часу подрібнення і об’ємного вмісту зміцнюючої фази підвищуються твердість і межа міцності на стиск. Згідно з даними скануючої електронної мікроскопії, кількість пустот збільшується зі зростанням змісту SiC, натомість їх розмір зменшується.


AL7075, МЕЖА МІЦНОСТІ НА СТИСК, МЕХАНІЧНЕ РОЗМЕЛЮВАННЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ЧАСТИНКИ SIC