Конференції

ВИСОКОСШВИДКIСНЕ ПОВIТРЯНО-ГАЗОВЕ ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ ПЛАКОВАННОГО ПОРОШКУ (Ti, Cr)C–32% (мас.) Ni

Ю.С.Борисов,
 
А.Л.Борисова,
 
М.В.Коломицев,
 
О.П.Масючок,
 
І.І.Тимофєєва,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2388

Анотація

Досліджено вплив режиму повітряно-газового плазмового напилення (потуж-ність плазмотрона, дистанція напилення, витрати плазмоутворюючого газу, діаметр анода) плакованого порошку (Ti, Cr)C–32% (мас.) Ni на характеристики покриттів (структуру, мікротвердість, пористість, фазовий склад). Програму експериментів складено з використанням методу математичного планування. За результатами обробки експериментальних даних отриманo рівняння регресії, які визначають кількісну залежність середньої мікротвердості та стабільності показників мікротвердості від чинників процесу напилення. Встановлено, що на мікротвердість покриттів і параметр ∆X/HVcp, який характеризує відтворюваність властивостей покриттів, найбільше впливають потужність плазмотрона і витрати плазмоутворюючого газу, а дистанція напилення в межах 160–220 мм практично не впливає на досліджувані властивості. Твердість покриттів із плакованого порошку (Ti, Cr)С–32% (мас.) Ni (12,15–14,58 ГПа) перевищує результати, отримані при повітряно-газовому плазмовому напиленні покриттів із механічної суміші 75% (мас.) (Ti, Cr)C + 25% (мас.) NiCr (5,3–12,6 ГПа).


ВИСОКОШВИДКІСНЕ ПОВІТРЯНО-ГАЗОВЕ ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ, КЕРМЕТИ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПЛАКОВАНИЙ ПОРОШОК, ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, ПОДВІЙНИЙ КАРБІД ТИТАНУ–ХРОМУ