Конференції

ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЕМ ТА ГАФНIЕМ. II. ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦIЙНА ЗАЛЕЖНIСТЬ ТЕРМОДИНАМIЧНИХ ФУНКЦIЙ ЗМIШУВАННЯ

П.Г.Агравал,
 
Л.О.Древаль,
 
М.А.Турчанін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2390

Анотація

Описано формалізм моделі асоційованого розчину для потрійних розплавів, в яких, крім сильно взаємодіючих компонентів, містяться компоненти, які відчувають відштовхування. Встановлено набір параметрів моделей, які адекватно описують термодинамічні властивості розплавів трикомпонентних систем Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) та граничних двокомпонентних систем. Розраховано термодинамічні функції змішування потрійних розплавів у всьому інтервалі складів і в широкому інтервалі температур. У більшій частині концентраційного трикутника термодинамічні властивості розплавів характеризуються негативними відхиленнями від ідеальної поведінки. Для термодинамічних властивостей розплавів, які примикають до мідно-залізної сторони концентраційного трикутника, характерні позитивні відхилення від закону Рауля. Спектр значень і топологія надлишкових термодинамічних функцій змішування розплавів Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) визначаються парними взаємодіями компонентів.


АМОРФНІ СПЛАВИ, МОДЕЛЬ АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, РІДКІ СПЛАВИ, СПЛАВИ МІДІ Й ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ