КIНЕТИКА РЕАКЦIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ МОЛIБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ ЗАЛIЗО–ОЛОВО ТА ЗАЛIЗО–МIДЬ

В.В.Скороход,
 
В.П.Тітов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2403

Анотація

Досліджено розчинність молібдену в розплавах Fe–Cu и Fe–Sn та кінетику росту шару фази Mo6Fe7 на межі розділу молібден–розплав при температурі 1200 °С. Розчинність у цих розплавах добре описується рівняннями: lgСМo = (–3,957 ± 0,176) + (25,77 ± 7,94)ХFe – (143,02 ± 77,92)ХFe2 (розплав Fe–Cu) та lgСМo = (–2,783 ± 0,011) + (7,563 ± ± 0,111)ХFe – (10,844 ± 0,245)ХFe2 (розплав Fe–Sn). Встановлено склад розплаву (ат. частки) при трифазній рівновазі молібден–Mo6Fe7–розплав: 6,4 · 10–3 Fe, 1,64 · 10–4 Mo, решта — Cu (розплав Fe–Cu); 0,046 Fe, 3,48 · 10–3 Mo, решта — Sn (розплав Fe–Sn). Суттєва відмінність констант швидкості росту шару у розчинах kFe–Sn >> kFe–Cu при однакових значеннях активності заліза αFe пояснюється впливом природи домішок (Cu і Sn) на ріст шару Mo6Fe7. Дані щодо розчинності молібдену в розплавах Fe–Cu та Fe–Sn, а також щодо кінетики росту шару Mo6Fe7 у цих розплавах отримано вперше.


ЗАЛІЗО, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МІДЬ, МОЛІБДЕН, ОЛОВО, РІСТ ШАРУ MO6FE7, РОЗЧИННІСТЬ, ТРИФАЗНА РІВНОВАГА