Порошкова металургія

№ 07/08 2017 рік

Зміст


ПАМ’ЯТІ В.В.СКОРОХОДА
†В.В.Скороход, О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, П.Я.Радченко, О.І.Биков, А.В.Самелюк
МЕХАНIЗМ ПIДВИЩЕННЯ ФIЗИКО-МЕХАНIЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЧЕНИХ ЗАЛIЗОМIДНИХ КОМПОЗИТIВ ПРИ ЛЕГУВАННI МОЛIБДЕНОМ
10
†В.В.Скороход, М.Б.Штерн, А.В.Кузьмов
ВПЛИВ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕВОЛЮЦIЮ ВМIСТУ ДРIБНИХ I КРУПНИХ ПОР З УРАХУВАННЯМ ПОТОКУ ВАКАНСIЙ ПРИ СПIКАННI БIПОРИСТИХ МАТЕРIАЛIВ
22
†В.В.Скороход, В.П.Тітов, М.І.Філіппов
КIНЕТИКА РЕАКЦIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ МОЛIБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ ЗАЛIЗО–ОЛОВО ТА ЗАЛIЗО–МIДЬ
29
К.М.Петраш, †В.В.Скороход, В.П.Солнцев, Т.О.Солнцева
РОЛЬ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛА ВИПРОМIНЮВАННЯМ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ РЕАКЦIЙНИХ ПРОЦЕСАХ СИНТЕЗУ IНТЕРМЕТАЛIДIВ NiAl
39
І.А.Морозов, †В.В.Скороход, Р.О.Морозова, О.В.Бездорожев
ВПЛИВ ВОДНЕВО-ТЕРМIЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРОШКIВ НIТРИДIВ АЛЮМIНIЮ ТА КРЕМНIЮ НА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI КЕРАМIКИ
47

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.В.Дуднік, В.В.Цукренко, М.С.Глабай, О.К.Рубан, В.П.Редько, О.І.Хоменко
НАНОКРИСТАЛIЧНI ПОРОШКИ СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО ДЛЯ МIКРОСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ КОМПОЗИТIВ НА ОСНОВI ZrO2
56

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
О.Ю.Повстяной, В.Д.Рудь
ОСОБЛИВОСТI РОЗПОДIЛУ ГУСТИНИ ЗА РАДIУСОМ ПРИ РАДIАЛЬНО-IЗОСТАТИЧНОМУ ПРЕСУВАННI ПОРОШКIВ
68
А.В.Мiнiцький, П.І.Лобода
АЛЬТЕРНАТИВНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ УЩIЛЬНЮВАНОСТI ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ
79

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.І.Райченко
ДIЯ ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ПОЛЯ В ТЕХНОЛОГIЇ ТВЕРДИХ СПЛАВIВ
88

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Гарбуз, В.А.Петрова, Л.С.Суворова, Т.А.Сілінська, Л.М.Кузьменко
МОДЕЛЬ РЕАКЦIЙ УТВОРЕННЯ НАНОЧАСТИНОК ТУРБОСТРАТНОГО НIТРИДУ БОРУ КАРБАМIДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
107

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
П.П.Савчук, В.П.Кашицький, О.Л.Садова, О.М.Люшук
СТРУКТУРНI ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНЯХ ТРИБОПАРИ ЕПОКСИКОМПОЗИТ–СТАЛЬ
111

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, В.П.Редько, О.В.Дуднік
IЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Er2O3 ПРИ 1400 ºС
121
П.Г.Агравал, Л.О.Древаль, М.А.Турчанін
ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЕМ ТА ГАФНIЕМ.
III. МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАСТАБIЛЬНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗА УЧАСТЮ РIДКОЇ ФАЗИ
130
Хайбiнь Ген, Цзiнлун Лi, Цзянтао Сюн, Чанбiнь Шао, Фушен Чзан
УТВОРЕННЯ МIЖФАЗНОЇ ПОВЕРХНI З'ЄДНАННЯ YG11C/42CrMo ПРИ ПАЯННI З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСАДНОГО МАТЕРIАЛУ BCu64MnNi
143

ОБМІН ДОСВІДОМ
Я.Кравчик, А.Тондос, В.Богданович, Р.Пашковськи
СТРУКТУРНI ДЕФЕКТИ В ОБЛАСТI ПОЧАТКУ КРИСТАЛIЗАЦIЇ В МОНОКРИСТАЛIЧНИХ ЛОПАТКАХ ТУРБIН
153