Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2017 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Сяоцзюань Лу, Фенлі Мен, Ліюе Ван, Хуацин Чжу, Хайхуeй Лі
ВПЛИВ РОЗМЕЛУ СТИРАННЯМ НА ЛIТIЄВО-IОННI ПРОВIДНИКИ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.Ертурун, М.Б.Карамiш
ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ПРОХОДIВ ПОРШНЕВОЇ ЕКСТРУЗIЇ НА МIКРОСТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТIВ Al6061/SiC
10

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.Б.Згалат-Лозинський, Н.І.Тищенко, А.В.Рагуля
IСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПIКАННЯ СИСТЕМИ TiN (ОБОЛОНКА)–Si3N4 (НАНОВОЛОКНО)
19

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
М.І.Гречанюк, В.Г.Гречанюк
ДИСПЕРСНО-ЗМIЦНЕНI ТА МІКРОШАРУВАТI ОБ’ЄМНI НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МIДI ТА МОЛIБДЕНУ, ОТРИМАНI МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКIСНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ–КОНДЕНСАЦIЇ У ВАКУУМI: СТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД
29
А.Саборi, Р.Касатi, А.Занатта, М.Павезе, К.Бадiнi, М.Веданi
ВПЛИВ ГРАФЕНОВИХ НАНОПЛАСТИНОК НА МIКРОСТРУКТУРУ ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI НАНОКОМПОЗИТIВ AlSi10Mg, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГАРЯЧОЇ ЕКСТРУЗIЇ
47

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Г.А.Баглюк, В.Я.Куровський, О.Д.Костенко, Г.А.Максимова, Г.М.Молчановська
СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОСКЛЯНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ
58
Г.П.Дмитрiєва, Т.С.Черепова, О.I.Духота, В.I.Ничипоренко
ВЛАСТИВОСТI ПОРОШКОВИХ СПЛАВIВ ЖС32-ВИ З КАРБIДОМ ТИТАНУ
68
Бібо Яо, Чжаояо Чжоу, Люян Дуань, Чжиюй Сяо
ПРОНИКНIСТЬ МАТЕРIАЛУ, ЗМIЦНЕНОГО КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГIЇ, ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОРИСТИХ ПРЕС-ФОРМА
76

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.П.Уманський, М.П.Бродніковський, М.С.Українець, О.М.Полярус, О.У.Стельмах, Д.М.Бродніковський
ВПЛИВ ДОМIШОК ДИБОРИДУ ХРОМУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МIЦНОСТI КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ NiAl–CrB2 У ШИРОКОМУ ДIАПАЗОНI ТЕМПЕРАТУР
89

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Г.В.Кiрiк, О.П.Гапонова, В.Б.Тарельник, О.М.Мисливченко, Б.Антошевський
АНАЛIЗ ЯКОСТI АЛIТОВАНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ ЕЛЕКТРОIСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ
97

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕНТАЛЬПIЯ La2Hf2O7 В IНТЕРВАЛI 490–2120 К
108
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, А.В.Самелюк, Л.О.Романова, К.О.Грайворонська
КОРОЗIЙНО-ЕЛЕКТРОХIМIЧНА ПОВЕДIНКА ЕКСПОНОВАНОГО НА ПОВIТРI СПЛАВУ Zr–Mn–Cr–Ni–V
120

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, А.І.Даниленко, В.В.Ярош
ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА УТВОРЕННЯ КУБIЧНОГО Si3N4
135

ОБМІН ДОСВІДОМ
О.А.Глотка, О.В.Овчинников, В.I.Дегтярьов, С.А.Каменєва
ЗАСТОСУВАННЯ ЖАРОМIЦНИХ ПОРОШКIВ ВIТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА В АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЯХ
144