Конференції

РОЛЬ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛА ВИПРОМIНЮВАННЯМ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ РЕАКЦIЙНИХ ПРОЦЕСАХ СИНТЕЗУ IНТЕРМЕТАЛIДIВ NiAl

К.М.Петраш,
 
В.В.Скороход,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2404

Анотація

На основі термокінетичної моделі вивчено процеси, що відбуваються в порошковій реакційній системі Ni–Al при контактному плавленні. За допомогою комп’ютерного експерименту досліджено вплив керуючих параметрів на характер процесів, що відбуваються. Проведено порівняння кінетичних залежностей і значень максимальних температур, що розвиваються в системі при синтезі інтерметаліду еквіатомного складу (NiAl), для двох випадків переносу тепла: випромінюванням та за рахунок теплопровідності.


АЛЮМІНІЙ, ІНТЕРМЕТАЛІД, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НІКЕЛЬ, ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ТЕРМОКІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ