Конференції

ЕЛЕКТРОХIМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВУ Zr–Mn–Cr–Ni–V ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ЦИКЛУВАННI ПIСЛЯ ЭКСПОЗИЦIЇ НА ПОВIТРI

   
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2435

Анотація

Вивчено вплив окиснення на повітрі порошку Zr-вмісного сплаву на об’єм його ґратки та циклічну стійкість. Досліджено зразки свіжоприготовленого порошку сплаву та порошку після експозиції на повітрі протягом 7, 15 та 30 діб. Методом циклічної вольт-амперометрії детально вивчено вольт-амперні характеристики, а із застосуванням рентгенівського дифрактометричного аналізу — параметри кристалічної ґратки. Встановлено, що свіжоприготовлений сплав дуже нестабільний і при гідруванні–дегідруванні істотно втрачає свою активність. Це є наслідком окиснення сплаву, супроводжується міжфазними напругами і сприяє механічному руйнуванню електродів. Експозиція порошку сплаву на повітрі з подальшим пресуванням електродів стабілізує його електрохімічні властивості та, як наслідок, підвищує циклічну стійкість. Згідно з дифрактометричним аналізом, співвідношення фаз після експозиції порошків на повітрі залишається практично без змін, а зафіксоване розширення ґратки (у межах 1%) може відповідати похибкам вимірювань.


ZR-ВМІСНИЙ СПЛАВ, ГІДРУВАННЯ, ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ