ДИСПЕРСНО-ЗМIЦНЕНI ТА МІКРОШАРУВАТI ОБ’ЄМНI НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МIДI ТА МОЛIБДЕНУ, ОТРИМАНI МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКIСНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ–КОНДЕНСАЦIЇ У ВАКУУМI: СТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД

 
В.Г.Гречанюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2454

Анотація

Розглянуто фазовий склад та особливості формування структури трьох типів конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді та молібдену товщиною від 0,8 до 5 мм, отриманих при температурах підкладки 700 і 900 °С: дисперсно-зміцнених; мікрошаруватих з товщиною шарів міді і молібдену, що чергуються, від 1 до 10 мкм; об’ємних нанокристалічних з товщиною шарів, що чергуються, менше 0,5 мкм. Типові дисперсно-зміцнені матеріали на основі Cu і Mo, конденсовані з парової фази при температурах підкладки 700–900 °С, можна отримати у відносно вузькому концентраційному діапазоні зміцнюючої фази (0,1–3% (мас.) Мо). При вмістi молібдену у композиційному матеріалі 3–5% (мас.) форма його частинок змінюється з oкруглої на голчасту з орієнтованим розташуванням у матеріалі у вигляді переривчастих ланцюжків, перпендикулярних падінню парового потоку. У області концентрацій другої фази більше 5% (мас.) для конденсованих композиційних матеріалів характерна шарувата структура. Така структура може бути отримана і в інших типах конденсованих композиційних матеріалів (Cu–W, Cu–Cr, NiCrAlTi–Al2O3). Експериментально підтверджено, що шаруваті композити на основі міді і молібдену товщиною до 6 мм, отримані на нагрітій до температури 700 ± 30 °С підкладці, що обертається, належать до об’ємних нанокристалічних матеріалів.


ВАКУУМ, ВИСОКОШВИДКІСНЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНІ МАТЕРІАЛИ, МІДЬ, МОЛІБДЕН, ОБ’ЄМНІ НАНОМАТЕРІАЛИ, ШАРУВАТІ МАТЕРІАЛИ