FORMATION OF SELF-ORGANIZED ORGANIC-INORGANIC HYBRIDS

Т.Горбач,
 
В.П.Костильов,
 
В.Г.Мелах,
 
Н.М.Рощина,
 
Смертенко П.С,
 
Г.Віз
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #8
http://www.materials.kiev.ua/article/2602

Анотація

Досліджено морфологічні властивості та особливості характеристик струм–напруга для самоорганізованих кремнійорганічних гібридів. Органічні шари було одержано хімічним осадженням за кімнатної температури легованих фосфором візерункових кремнієвих субстратів FZ n-типу. Візерунок формували витравлюванням в анізотропних травниках на основі водного розчину гідрату калію КОН та ізопропилового спирту. В подальшому для отримання гібридів використовували водні розчини органічних гетероциклічних сполук: сульфосаліцилового натрію, гідро хлориду прокаінаміду (новокаїну) і ламотріджину. Ці гібриди показали різну морфологію. Вона залежить від властивостей субстрату, часу осадження та концентрації органічної складової у водних розчинах. Фотогальванічний ефект кремнійорганічного рисунка є результатом хемосорбції функціональних груп амінів, амідів, карбоксилу, тріолів та галогену на поверхні кремнію. Водночас, ці результати підтверджують,що субстрат початкової і класичної морфології у вигляді піраміди кращий для утворення кремнійорганічних гібридів фотогальванічного застосування


ОРГАНІКО-НЕОРГАНІЧНА ГІБРИДНА СОНЯЧНА КОМІРКА, ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУМ–НАПРУГА