Конференції

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

Засновник - Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича

Результати досліджень в галузі сучасного матеріалознавства, новітні технології, їх впровадження в виробництво, біографічні матеріали про видатних вчених-матеріалознавців.

Редакція

О. Д. Васильєв, В. Д. Рудь, П. І. Лобода, О. М. Сизоненко, Л. О. Рябічева, В. Ф. Зінченко, В. О. Лотоцька, М. Б. Штерн, К. О. Гогаєв

Контакти

вул. Кржижановського, 3, м. Київ, 03142, Україна Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича

Пам'ятка Автору

Статті, що направляються до редакції журналу "Вісник УМТ", повинні відповідати наступним вимогам.

1.Текст статті подається в електронному вигляді у форматі текстового редактора "Word for Windows"; малюнки, підготовлені в одному з графічних редакторів (формат bmp, tif, jpeg, cdr, ai), подаються як окремі графічні файли.

На окремому файлі слід вказати прізвище, ім"я та по батькові кожного з авторів, місце роботи і робочу адресу, номери телефонів (бажано мобільний), і адресу електронного зв"язку. Слід також вказати, з ким із співавторів вести листування.

2.Наукова стаття повинна мати такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв"язок із важливими науковими чи практичними задачами; аналіз досліджень останніх років, а також публікацій, в яких започатковано розв"язання даної проблеми і на які спирається автор; визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується предскладова стаття; формулювання мети роботи; виклад основного матеріалу з повним визначенням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у цій області.

3.Текст статті повинен бути ретельно відредагований і надрукований через два інтервали з полями: праве – 10 мм; верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, При комп"ютерному наборі слід використовувати шрифт гарнітури "Times New Roman" висотою 12 або 14 пт.

4.Усі таблиці повинні бути пронумеровані і озаглавлені. Тематичний заголовок до таблиці повинен бути точним, коротким і повністю відповідати змісту таблиці. Шапка-головка таблиці не повинна бути багатоярусною (не більше трьох ярусів). Числові значення однорідних величин розташовують у графах так, щоб одиниці були під одиницями, десятки – під десятками, сотні – під сотнями. Всі символи (або умовні позначення) в таблиці повинні бути описані безпосередньо в примітці до неї або в тексті статті. Скорочення слів в таблиці не допускаються. Спеціальні знаки та грецькі літери і в тексті, і в таблицях повинні бути виконані як вставка символу.

5.Формули повинні бути набрані у формульному редакторі шрифтом того ж накреслення і того ж розміру, що й основний текст.

6.До статті повинні бути складені реферати російською, українською та англійською мовами обсягом 700-900 знаків, а також ключові слова українською, російською та англійською мовами. Нагадуємо, що реферат повинен повідомляти в стислій формі основні положення і висновки роботи, зокрема: про проблему, предмет, тему дослідження, мету роботи та її конкретні результати; метод дослідження; призначення об'єкта дослідження (розробки); технічну ефективність об”єкта (розробки), запропонованого в результаті дослідження; указання на те, що нового несе в собі ця робота в порівнянні з іншими, спорідненими їй за тематикою.

7.Розмір штрихових ілюстрацій (графіків, схем) визначається їх інформаційною насиченістю. Прості графіки (кілька кривих нескладної форми, невелика кількість точок, прості схеми) повинні мати розмір (5-6)×(5-7) см. Ширина більш складних зображень не повинна перевищувати 12 см. Кількість написів на малюнках має бути мінімальним. Всі умовні позначення (символи, скорочення, цифри) повинні бути описані в підписах до рисунків. Тонові ілюстрації (мікроструктури, фото) повинні бути скановані (з роздільною здатністю не менше 600 dpi) і подані в електронному варіанті (у вигляді графічних файлів) розміром 6×6 см. Зображення повинно мати розмірну позначку. Малюнки повинні бути на окремих файлах; на кожному малюнку вказуються його номер, автори і назва статті. Всі малюнки повинні бути забезпечені підписами, в яких формулюється тема малюнка і докладно описуються його деталі (криві, точки, умовні позначення, скорочення тощо).

8.При згадці іноземних установ, фірм, фірмових продуктів і т. д. в українській або російській транслітерації в дужках повинно бути дано їх оригінальне написання.

9.Розмірність всіх величин, прийнятих в статті, повинна відповідати Міжнародній системі одиниць вимірювань (СІ).

10.Література повинна бути приведена у кінці статті у вигляді списку на окремому файлі. Посилання даються в оригінальній транскрипції. Список літератури має бути складений у порядку згадування посилань у тексті. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Архів випусків

2019

№ 12

2018

№ 11

2017

№ 10

2016

№ 9

2015

№ 8