Конференції

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДИБОРИДУ ЦИРКОНІЮ З НІКЕЛЕМ І ЙОГО СПЛАВАМИ. І. ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ZrB2–Ni

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2654

Анотація

Досліджено взаємодію в системі ZrB2–Ni зі зміною концентрації ZrB2 з 3,5 до 75% (мас.). Показано, що процес протікає по механізму контактного плавлення, яке уже при 1250 ºС веде до утворення рідкої фази, що змочує борид з крайовим кутом змочування близько 50 град. Рідина, що утворюється, взаємодіє з підкладкою і з часом кристалізується в результаті утворення більш тугоплавких сполук. Структура і фазовий склад продуктів взаємодії обумовлені співвідношенням компонентів у сплаві, являя собою подвійні, потрійні і більш складні сполуки, побудовані на основі кристалічних ґраток інтерметалідів системи Zr–Ni. Точка евтектики знаходиться в області 13% ZrB2 в сплаві. Евтектичний характер квазібінарної діаграми стану ZrB2–Ni обмежує верхню температурну межу використання цих сплавів і матеріалів на їх основі в контактних парах паливної апаратури. Враховуючи можливість твердофазної взаємодії між ними, такою межею може бути температура не більше 1000 ºС.


БОРИД ЦИРКОНІЮ, ЕВТЕКТИКА, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НІКЕЛЬ, ПАЛИВНА АПАРАТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД