ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al–Ti–Pt
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

О.В.Заїкіна,
 
В.Г.Хоружа,
   
Д.В.Павлючков,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2659

Анотація

Вперше досліджено характер фазових рівноваг у системі Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt при субсолідусних температурах. Встановлено, що, окрім відомих з літератури потрійних сполук τ1, τ2 та τ3 з кристалічними ґратками типу AuCu3, Th6Mn23+1 і MgZn2 відповідно, в системі при субсолідусних температурах утворюються ще 8 сполук, для трьох з яких відомо структурний тип. Це τ4 (ZrBeSi), τ5 (CrFe) та τ6 (дефектна структура типу Au4Al). На поверхні солідуса системи існує 31 ізотермічна площина. Всі площини утворені за участю потрійних сполук і твердих розчинів на основі подвійних, що присутні в обмежуючих системах. Найвища температура в даній області складів системи відповідає конгруентному утворенню фази TiPt (1830 ºС), найнижча — евтектиці  l  ⇄ <Al> + <Al21Pt5 у подвійній системі Al–Pt (655 ºС).


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, ПОТРІЙНА СПОЛУКА, СТРУКТУРНИЙ ТИП, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ