КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДИБОРИДУ ЦИРКОНІЮ З НІКЕЛЕМ І ЙОГО СПЛАВАМИ
ІІ. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ БОРИД ЦИРКОНІЮ–НІХРОМ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2684

Анотація

Досліджено взаємодію бориду цирконію з ніхромом (Ni–20 Cr) при зміні концентрації ZrB2 в сплаві (3,6–60%) і температури відпалу (1100–1850 °С). Показано, що процес починається за температури 1200 °С як твердофазна реакція з утворенням боридів нікелю. При 1300–1350 °С твердофазна взаємодія змінюється контактним плавленням, характерним для евтектичних систем. Утворюється рідина евтектичного складу, яка змочує борид цирконію з крайовим кутом 0 град при 1500 °С. Температура плавлення евтектики складає 1320 ± 20 °С при концентрації бориду цирконію в сплаві 11–13%. Фазовий склад продуктів взаємодії залежить від співвідношення компонентів в сплаві і температури; вони є подвійними та потрійними сполуками в системі Ni–Cr–B–вуглець (частково), сформовані на основі кристалічних ґраток боридів хрому і нікелю. Більша частина цирконію в сплаві зосереджена в утворених в результаті взаємодії інтерметалідах. Отже, робочими температурами контактних пар із матеріалів на основі бориду цирконію і ніхрому можуть бути тільки температури нижчі за 1200 °С.


БОРИД ЦИРКОНІЮ, ЕВТЕКТИКА, ІНТЕРМЕТАЛІД, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НІХРОМ, ПАЛИВНА АПАРАТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД