Конференції

Закономірності розчинення фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу

     
Л.Л.Чимбай
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології - Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2013, Т.11, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2700

Анотація

Процес розчинення фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу розглядається як реакція міжмолекулярної π-донорно-акцепторної взаємодії, яка призводить до утворення комплексів з перенесенням заряду π-типу, що уможливило відкрити закономірність розчинення фуллерену С60 в поліметилбензолах. Відкритий π-електроноакцепторний «ефект групи —СН3 в мета-положенні» ароматичного ядра. Розроблено методу розрахунку розчинности фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу. Встановлено, що зміна розчинности фуллерену С60 в поліметилбензолах при «уведенні» (або «виведенні») СН3-груп у бензольне ядро не залежить від наявних вже в поліметилбензолі кількості та розташування СН3-груп. Дано роз’яснення низької розчинности фуллерену С60 в органічних розчинниках.


π-ЕЛЕКТРОНОДОНОРНА СИЛА, ЕФЕКТ МЕТИЛЬНОЇ ГРУПИ, ПОЛІМЕТИЛЗАМІЩЕНІ БЕНЗОЛИ , РІВНЯННЯ РОЗЧИННОСТІ, РОЗЧИННІСТЬ МОЛЕКУЛИ С60, ФУЛЛЕРЕН