Конференції

Об эффекте упорядочения мета-нитроизомера — продукта реакции электрофильного нитрования монозамещённых бензола и закономерности растворения фуллерена С60 в монозамещённых бензола

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2012, Т.10, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2719

Анотація

Відкрито ефект впорядкування мета-нітроізомерів, який полягає в тім, що розташування нітроізомерів у порядку зростання їх концентрації метанітроізомерів, – продукту реакції електрофільного нітрування монозаміщених бензолу, – призводить до утворення таблиці монозаміщених бензолу, де кожна сполука має своє жорстко визначене місце за розташуванням орто-, мета- та пара-нітроізомерів. Методою порівняльного дослідження фізико-хемічних параметрів монозаміщених бензолу дано пояснення зміни складу продуктів реакції електрофільного заміщення під впливом позитивних мезомерних ефектів і позитивних електричних зарядів замісників. Позитивне енергетичне поле зарядів замісників змінює рухливість πелектронної системи ароматичного ядра, і його дія спрямована, в першу чергу, на мета-положення. Вперше показано, що розчинення фуллерену С60 в галогенбензолах і алкілбензолах відбувається за одним і тим же механізмом: реаґувальним фактором є нелокалізована π-електронна система бензольного ядра. У розчині молекулі фуллерену С60 знаходяться у вигляді комплексів з переносом заряду π-типу. Висловлено припущення, що в метилзаміщених бензолу, що містять атоми галогену в метильній групі, реаґувальним фактором є неподілена пара р-електронів галогенів.