Конференції

Моделювання термокінетики синтезу інтерметалідів в реакційній системі Ti—Al при переносі тепла за рахунок теплопровідності та випромінювання

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2739

Анотація

В рамках математичної моделі, що враховує перенос тепла за допомогою теплопровідності та теплового випромінювання, описано процеси, які відбуваються в порошковій реакційній системі Ti—Al при контактному плавленні. Вивчено вплив величини константи швидкості реакції синтезу інтерметалідів Ti3Al, TiAl, TiAl2, TiAl3 на термокінетичну поведінку реакційної системи. За допомогою комп’ютерного експерименту досліджено роль теплового випромінювання у високотемпературних процесах синтезу кожного з інтерметалідів залежно від швидкості екзотермічних реакційних процесів, які проходять в системі.


АЛЮМІНІЙ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ПЕРИТЕКТИЧНА СИСТЕМА, РЕАКЦІЙНЕ СПІКАННЯ, ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ТИТАН, ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ