Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СИНТЕЗУ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРУ ПОТРІЙНИХ СПОЛУК, ОТРИМАНИХ ІЗ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ СИСТЕМИ TiH2–Si–C

 
О.В.Супрун,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, Т.11, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2784

Анотація

Досліджено особливості фазо- та структуроутворення при термічному синтезі потрійних сполук із порошкової шихти системи TiH2–Si–C. Термічний синтез проведено у вакуумі при температурах 1150, 1300 та 1400 °С. За результатами рентгенофазового та структурного аналізів встановлено, що після синтезу при 1150 °С основною фазою сплаву є карбід титану. В складі сплаву ідентифікуються також силіцидна фаза Ti5Si3 та незначний вміст вільного вуглецю. Підвищення температури спікання до 1300 °С призводить до зменшення вмісту карбіду титану, а також до появи у складі сплаву силіцидної фази Ti5Si4 і потрійної сполуки Ti3SiC2. При подальшому збільшенні температури синтезу до 1400 °С структура сплаву складається головним чином із ламінатоподібних зерен потрійної сполуки Ti3SiC2 при незначному вмісті карбіду титану та інтерметаліду Ti5Si4. Підвищення температури синтезу з 1150 до 1400 °С призводить до значного росту розмірів зерен основних структурних складових сплаву.


ІНТЕРМЕТАЛІД, КАРБІДИ, КРЕМНІЙ, МАХ-ФАЗА, ПОРОШОК, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, СТРУКТУРА, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ТИТАН