Конференції

ДОПУСТИМІ ЩІЛЬНОСТІ ХАОТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ СФЕР В ОБ’ЄМІ КОМПОЗИТУ

Є.І.Зубко,
 
Ю.Є.Зубко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2810

Анотація

Визначено максимально можливу щільність хаотичного наповнення простору сферами однакового радіуса. На основі числового експерименту, що базується на методі Монте-Карло, отримано значення максимальних хаотичних щільностей заповнення Φn для випадків n = 1–4. Перевищення встановлених граничних значень ступеня наповнення стало причиною виникнення в системі просторових кореляцій, які відображаються в осциляційній поведінці парної кореляційної функції на малих відстанях і призводять до значного зростання в’язкості системи сфер. Обговорюється застосування отриманих результатів у випадку полімерних матриць, наповнених скляними або базальтовими мікросферами. Зокрема, висловлено аргументоване припущення, що суміші, придатні для отримання якісних композиційних виробів методом лиття під тиском, не повинні мати ступінь наповнення, більший за отримане для тривимірного про-стору число Ф3 = 0,359.


В’ЯЗКІСТЬ СУМІШЕЙ, ГРАНИЧНА ЩІЛЬНІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТОД ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ, МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО, ПАРНА КОРЕЛЯЦІЙНА ФУНКЦІЯ, СФЕРИЧНИЙ МІКРОНАПОВНЮВАЧ, ХАОТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ СФЕРАМИ