Конференції

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ, СПЕЧЕНОГО З ЙОГО ГІДРИДУ

  
Н.А.Крилова,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2837

Анотація

Досліджено вплив попереднього розмелу гідриду титану та температури спікання на механічні властивості титану. Встановлено, що на рівень властивостей титану максимально впливає інтенсивність попереднього розмелу порошків: при розмелі найбільшим енергетичним навантаженням міцність титану досягає 2470 МПа, але пластичність при цьому складає лише 1–2%. Вплив температури спікання менш однозначний: існують дві температурні області з різною залежністю механічних властивостей від температури. Висока дисперсність та активність частинок титану, отриманого при дисоціації його гідриду, забезпечують активне формування та ріст міжчастинкових контактів при досить низьких температурах (780–800 ºС). У високотемпературній області усадка матеріалу зростає в декілька разів, вихід домішок з внутрішніх пор гальмується. В той же час відбуваються швидкий ріст зерен та розчинення домішок кисню в ґратці титану, що значно підвищує міцність та знижує пластичність. Співвідношення швидкості росту зерен та швидкості розчинення кисню й визначає досягнутий рівень механічних властивостей.


ГІДРИД ТИТАНУ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РОЗМЕЛ ПОРОШКІВ, СПІКАННЯ