Конференції

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt

IV. ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ СИСТЕМИ Al—Ti—Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

В.Г.Хоружа,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2844

Анотація

Базуючись на результатах фізико-хімічного дослідження литих і відпалених при субсолідусних температурах сплавів системи Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt з урахуванням будови її діаграми плавкості вперше побудовано політермічні розрізи цієї системи при вмісті платини 7, 25 та 35 ± 1% (ат.). Підтверджено конгруентний характер кристалізації потрійних сполук τ3, τ4 і τ8 та інконгруентний — сполук τ2 і τ5. Показано зміну способу кристалізації з інконгруентного на конгруентний твердих розчинів на основі подвійних сполук Al3Pt2, Al2Pt та TiAl при переході до потрійної системи.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ДІАГРАМИ СТАНУ, ІЗОКОНЦЕНТРАТА, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ЛІКВІДУС, ПОЛІТЕРМІЧНИЙ РОЗРІЗ, СОЛІДУС, СПЛАВ