Структура нанорозмірних феришпінелей, отриманих в процесі ротаційно-корозійного диспергування, та їх взаємодія з розчинами олеїнової кислоти

 
О.Ю.Павленко,
 
Ю.М.Больбух
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2928

Анотація

Методами рентгенофазового аналізу, рентгенфлуоресцентної та інфрачервоної спектроскопії, сканувальної електронної мікроскопії досліджено структуру, хімічний склад та морфологію нанорозмірних частинок феришпінелей, утворених в процесі ротаційно-корозійного диспергування на поверхні сталі 3. Показано, що хімічний склад отриманих структур не відповідає стехіометричному феритному співвідношенню феруму до інших 3d-металів (2 : 1). Наявність на ІЧ спектрах феришпінелі структурних елементів ряду залізооксидних фаз дає підстави віднести її до коагуляційного типу структур. Встановлено, що взаємодія купрумовмісної феришпінелі з розчинами олеїнової кислоти призводить до десорбції купруму з поверхні частинок та утворення забарвлених комплексів олеату купруму. Водночас контакт кобальтовмісної феришпінелі з розчинами олеїнової кислоти в n-гексані та хлороформі стабілізує поверхню частинок та не призводить до вилучення кобальту з їх кристалічних граток.


АБСОРБЦІЙНІ СПЕКТРИ, НАНОРОЗМІРНІ ЧАСТИНКИ ФЕРИШПІНЕЛІ, ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА, РОТАЦІЙНО-КОРОЗІЙНЕ ДИСПЕРГУВАННЯ, СТАБІЛІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА НЕСТЕХІОМЕТРИЧНОЇ ФЕРИШПІНЕЛІ