ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ВОЛЬФРАМУ З ВІДХОДІВ ВОЛЬФРАМВМІСНИХ СПЛАВІВ

Г.Г.Тульский,
 
Л.В.Ляшок,
 
М.П.Османова,
 
І.М.Колупаєв
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2971

Анотація

Створення твердих сплавів для складних умов експлуатації базується на використанні металевих порошків, зокрема вольфраму. Зростаюче споживання вольфраму в промисловості спонукає до удосконалення технологій його отримання з техногенних відходів. Мета роботи полягала у відновленні металевого вольфраму з хлоридних і хлоридно-фторидних розплавів, а також визначенні чинників, що впливають на його дисперсність. Вихідною сировиною слугував оксид вольфраму WO3, отриманий електрохімічним способом із вторинної сировини (псевдосплавів вольфраму карбідного типу ВК-6). Як розплав були використані евтектичні суміші KCl–NaCl–CsBr і NaCl–KCl–CsBr–Na3WO3F3. Встановлено, що при електролізі розплаву з високим вмістом WO2F42-– вольфрам виділяється у вигляді високодисперсного порошку. Морфологія осадів демонструє залежність розмірів зерен порошку вольфраму від умов електролізу. За ре-зультатами дослідження розроблено відносно недорогий і продуктивний спосіб отримання порошку вольфраму.


ВОЛЬФРАМ, ДИСПЕРСНІСТЬ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ, РОЗПЛАВ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ