ВПЛИВ СКАНДІЮ НА СТРУКТУРУ ТА КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРНИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ Al–Cu–Fe, ОТРИМАНИХ ОСАДЖЕННЯМ ІЗ ПАРИ

С.І.Рябцев,
 
В.А.Полонський,
 
О.В.Сухова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2983

Анотація

Досліджено структуру та корозійні властивості квазікристалічних плівкових покриттів Al–Cu–Fe та Al–Cu–Fe–Sc товщиною 200–260 нм, отриманих методом триелектродного іонно-плазмового розпилення набірних мішеней. Структурний та фазовий склад покриттів визначали методами трансмісійної та растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального мікроаналізу та рентгеноструктурного аналізу. Корозійні властивості досліджували у 3%-, 5%- та 16%-вому водних розчинах NaCl (рН = 6,9) за кімнатної температури. Встановлено, що в структурі напилених плівкових покриттів утворюється дисперсна квазікристалічна ікосаедрична фаза. Розміри ділянок когерентного розсіювання вказують на наноструктурний стан отриманих покриттів. Результати визначення стаціонарних потенціалів у сольових розчинах різної концентрації свідчать про збільшення опору корозії у разі легування квазікристалічних плівок Al–Cu–Fe добавками 0,5% (ат.) скандію.


ЕЛЕКТРОХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ, ІОННО-ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, НАНОСТРУКТУРНИЙ СТАН, ПЛІВКОВЕ КВАЗІКРИСТАЛІЧНЕ ПОКРИТТЯ, РОЗЧИН НАТРІЙ ХЛОРИДУ