Конференції

АКУСТИЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТОГО ТИТАНУ

Ю.Г.Безимянний,
 
Є.О.Козирацький,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3028

Анотація

Однією з неодмінних умов отримання оптимальної структури порошкового матеріалу і забезпечення високого рівня його фізико-механічних властивостей є контрольованість технологічного процесу на кожному його щаблі за допомогою неруйнівних методів. Перспективними в цьому плані вважаються акустичні методи контролю. На параметри акустичних полів впливають безліч факторів, пов’язаних з формуванням структури і властивостей порошкового матеріалу. Актуальним завданням є вдосконалення акустичних методів для виявлення і практичного використання цього впливу. На прикладі модельного матеріалу показано можливості акустичного методу, заснованого на сумісних вимірах швидкостей поширення поздовжньої, поперечної та стрижневої пружних хвиль, при дослідженні закономірностей структуроутворення порошкового матеріалу на етапах формування і спікання. Розглянуто й експериментально підтверджені завдання, які можуть бути розв’язані за допомогою цього методу: виявлення впливу властивостей вихідних порошків на характеристики кінцевого матеріалу; контроль за процесами компактування і контактоутворення в матеріалі, виявлення особливостей цих процесів, що проявляються в нерівномірності розподілу властивостей за об’ємом матеріалу, наявності пружної післядії, стадійності. Запропоновано додаткові критерії для підвищення достовірності та інформативності отриманих результатів. Аналіз експериментальних даних показав, що швидкості поширення об’ємних і стрижневих пружних хвиль по-різному відображають особливості процесів компактування і контактоутворення порошкових матеріалів. Відмінності пояснюються особливостями акустичних полів при формуванні різних типів пружних хвиль.


АКУСТИЧНІ МЕТОДИ, КОЕФІЦІЄНТ ПУАССОНА, ПОРИСТИЙ ТИТАН, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНОЇ ХВИЛІ