Hopeful high-strength casting alloys basedon Al-Mg-Ge(Si) ternary systems

 
T.M.Legka 2,
 
Y.Milman 1,
     
Sheretsky O.A 3,
 
V.V.Burtsev 2
 

1 I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NAS of Ukraine, Kyiv
2 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine, Kyiv
3 Phisico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kyiv
korzhova@ipms.kiev.ua

Usp. materialozn. 2020, 1:55-66
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.055

Abstract

The relative analysis of phase equilibria in the Al-corner of the ternary phase diagrams of Al-Mg-Ge(Si) systems is carried out. Both systems are characterized by the presence of a quasi-binary cross-section of the eutectic type, which is shifted towards Mg-enriched alloys, and sufficiently width range existence of the univariant eutectic transformation L⇄ α-Al + Mg2Ge(Si). The melting point of quasi-binary eutectic (α-Al + Mg2Ge) in the Al-Mg-Ge system and (α-Al + Mg2Si) in the Al-Mg-Si is 629 oС and 597 oС, respectively, and the content of the strengthening phase ((Mg2Ge или Mg2Si) in eutectics is 7% (vol.) и 13% (vol.). The properties of non-alloyed alloys with different volume content of eutectic are investigated and the basic compositions of alloys with the optimal strength/ductility ratio for subsequent doping are selected as well. Taking into account the coordinates of the corresponding eutectic transformations, the doping system with the participation of Zn, Cu and other elements is determined. The heat treatment regimes for multicomponent eutectic alloys were selected, to ensure precipitation of Zn(Cu)-nanoparticles that strengthen matrix solid solution. It was shown that according to the level of mechanical properties, these alloys belong to high-strength alloys with property ranges: (α-Al + Mg2Ge) - σВ= 470-590 МPа, σ0,2 = 350-520 МPа, δ = 8,0-15,5%; (α-Al + Mg2Si) - σВ = 400-560 МPа, σ0,2 =  430-520 МPа, δ = 2,3-4,5%. Using a complex U-like Nechenji-Kuptsov test, casting properties were determined and it was shown that the fluidity of (α-Al + Mg2Si) alloy was 1,3 times higher than that of the AK7ch cast alloy. In terms of the combination of mechanical and casting properties, the new multicomponent eutectic alloys based on the Al-Mg-Ge(Si) ternary systems are superior to the best modern industrial casting aluminum alloys. 


Download full text

ALLOYING, CASTING ALUMINUM ALLOYS, EUTECTIC ALLOYS, FLUIDITY, MECHANICAL PROPERTIES, MICROSTRUCTURE, TERNARY AL―MG―GE(SI) SYSTEMS

References

1. Barabash O.M., Legkaya T.N., Milman Yu.V., Korzhova N.P., Grinkevich K.E. Fizicheskie osnovy razrabotki novogo klassa litejnyh splavov na osnove alyuminiya [Physical basis for the development of a new class of aluminum-based casting alloys]. Metallofizika i novejshie tekhnologii. 2009. Vol. 31, No. 4. P. 545-552 [in Russian].

2. Legka T.M., Milman Yu.V., Mika T.M., Korzhova N.P., Voskoboinik I.V., Mordovets N.M. Osoblyvosti budovy Al-kuta fazovoi diahramy potriinoi systemy Al-Ge-Mg [Peculiarities of the structure of the Al-angle of the phase diagram of the ternary system Al-Ge-Mg]. Poroshkovaya metallurgiya. 2018. No. 11/12. P. 116-124 [in Ukrainian].

3. Aluminum and Aluminum alloys, ASM Speciality Handbook. ASM International, 1994. 784 p.

4. Nekhendzi Yu.A., Kuptsov I.V. Kompleksnaya Proba Dlya Opredeleniya Litejnyh Svojstv Splavov [Complex test for determining the casting properties of alloys]. Leningrad, 1967. 40 p. [in Russian].

5. Shchereckij A.A., Lahnenko V.L., Apuhtin V.V., Gavrilyuk K.V., Shchereckij V.A. Metodologicheskie aspekty opredeleniya zhidko¬tekuchesti splavov s sushchestvenno otlichayushchimisya teplofizicheskimi harakteristikami [Methodological aspects of determining the fluidity of alloys with significantly different thermophysical characteristics]. Processy lit'ya. 2005. No. 3. P. 28-34 [in Russian].

6. Shuryn A.K., Barabash O.M., Dmytryeva H.P., Legkaya T.N., Panaryn V.E. Obrazovanie obodkov v evtekticheskih splavah perekhodnyh metallov s fazami vnedreniya [Formation of rims in eutectic alloys of transition metals with interstitial phases]. Metallofizika. 1975. Vol. 59. P. 83-91 [in Russian].

7. Hrechnui Ya.V. O kvazievtekticheskih i kvazi-evtektoidnyh strukturah [On quasi-eutectic and quasi-eutectoid structures]. Izv. AN SSSR. Otd. Tekhn. Nauk. 1956. No. 3. P. 77-91 [in Russian].

8. Zolotarevsky V.S., Belov N.A., Glazoff M.V. Casting Aluminum Alloys. Elsevier, 2007. 530 p.
https://doi.org/10.1016/B978-008045370-5.50007-9

9. Mondolfo L.F. Struktura i Svojstva Alyuminievyh Splavov [Structure and properties of aluminum alloys]. Moscow, 1979. 639 p. [in Russian].

10. Lizhen Yan, Yongan Zhang, Xiwu Li, Zhihui Li, Feng Wang, Hongwei Liu, Baiqing Xiong. Effect of Zn addition on microstructure and mechanical properties of an Al-Mg-Si alloy. Progress Natural Sci.: Mater. Int. 2014. Vol. 24. P. 97-100.

11. Chen K., Liu H., Zhang Z., Li S., Todd R.I. The improvement of constituent dissolution and mechanical properties of 7055 aluminum alloy by stepped heat treatments. J. Mater. Processing Techn. 2003. Vol. 142. P. 190-196.
https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00597-1

12. Ding X.P., Cui H., Zhang J.X., Li H.X., Guo M.X., Lin Z., Zhuang L.Z., Zhang J.S.. The effect of Zn on the age hardening response in an Al-Mg-Si alloy. Mater. Design. 2015. Vol. 65. P. 1229-1235.
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.09.086

13. Korzhova N.P., Legka T.M., Mordovets N.M., Nychyporenko V.I. Vysokomitsni evtektychni splavy potriinoi systemy Al-Si-Mg, lehovani tsynkom ta middiu [High-strength eutectic alloys of the Al-Si-Mg ternary system doped with zinc and copper]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv. 2015. No. 2. P. 43-48 [in Ukrainian].

14. Korzhova N.P., Legka T.M., Milman Yu.V., Honcharuk V.A. Voskoboinik I.V., Mordovets N.M., Sameliuk A.V., Melnyk V.Kh. Struktura ta vlastyvosti vysoko-mitsnykh lyvarnykh splaviv aliuminiiu na osnovi potriinoi systemy Al-Mg-Ge [Structure and properties of high-strength cast aluminum alloys based on the ternary Al-Mg-Ge system]. Elektronnaya mikroskopiya i prochnoct' materialov. Kyiv: In-t probl. materialovedenija NAN Ukrainy. 2018. Issue 24. P. 20-27 [in Ukrainian].

15. Abramov A.A., Tykhomyrov M.D. Tekhnologii polucheniya kachestvennyh otlivok iz vysokoprochnyh litejnyh alyuminievyh splavov [Technologies for producing high-quality castings from high-strength aluminum casting alloys]. Litejnoe proizvodstvo. 2007. No. 5. P. 29-34 [in Russian].

16. Scherbakova L.G., Korzhova N.P., Legkaya T.N., Samelyuk A.V. Vliyanie legirovaniya na mekhanicheskie svojstva i korrozionnuyu stojkost' vysokoprochnyh evtekticheskih (α-Al + Mg2Si) splavov trojnoj sistemy Al-Mg-Si [Influence of alloying on mechanical properties and corrosion resistance of high-strength eutectic (α-Al + Mg2Si) alloys of the Al-Mg-Si ternary system]. Metallofizika i novejshie tekhnologii. 2017. Vol. 39. Issue 9. P. 1239-1252 [in Russian].