Конференції

Успіхи матеріалознавства

Засновник і видавець: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України

Назва наукового видання: Успіхи матеріалознавства

Паралельна назва журналу за ISSN: Uspihi materialoznavstva

Скорочена назва за ISSN: Usp. materialozn

Рік заснування: 2020

ISSN (Print) 2709-510X

ISSN (Online) 2709-5118

DOI10.15407/materials

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24446-14386Р від 26.03.2020 р.

Фахова реєстрація в МОН України: Прикладна фізика та наноматеріали –105
Матеріалознавство – 132  
Хімія –102

Галузь науки: Природничі науки, Механічна інженерія

Періодичність: Двічі на рік

Мова видання: Змішаними мовами: українська, англійська

Проблематика:

 • Прикладна фізика та наноматеріали.
 • Структурна інженерія матеріалів.
 • Комп’ютерне конструювання перспективних матеріалів.
 • Моделювання поведінки нових матеріалів за екстремальних умов.
 • Обчислювальне дослідження оптимізації технологічних процесів.
 • Методи дослідження структури та властивостей матеріалів.
 • Фазові рівноваги та фазові перетворення.
 • Фізика міцності і пластичності.
 • Конструкційні матеріали з високою питомою міцністю.
 • Жаростійкість, жароміцність, опір повзучості.
 • Функціональні матеріали.
 • Матеріали з ефектом пам`яті форми та надпружністю.
 • Споживчі властивості матеріалів. Втома, зношування, корозія.
 • Поверхневі властивості розплавів і твердих тіл, змочування, адгезія.
 • Контактна взаємодія твердих тіл на межі з твердими і рідкими фазами.
 • Паяння, адгезійні явища в технологічних процесах отримання матеріалів
 • Наукові основи технологій отримання та обробки матеріалів.
 • Матеріали та пристрої водневої енергетики: розроблення, виготовлення, поведінка.

Редакція

Відповідальний редактор:
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор  Фірстов Сергій Олексійович

Заступник відповідального редактора:
кандидат фізико-математичних наук Картузов Валерій Васильович

Відповідальний секретар:
кандидат фізико-математичних наук Горна Ірина Дмитрівна

Васильєв Олександр Дмитрович доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Галанов Борис Олександрович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Гречанюк Микола Іванович доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Коваль Юрій Миколайович  доктор технічних наук, член-кор. НАН України, професор, Інститут фізики металів НАН України  ім. Г.В. Курдюмова
Красовський Віталій Петрович доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Лакиза Сергій Михайлович доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Nadiia Mameka (HZG, Germany)   Dr.-Ing. (Mat.Sci.), AbteilungHybride Materialsysteme  Intitute für Werkstoffmechanik Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Geesthacht, Germany
Олєйник Галина Сергіївна доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,  Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Осташ Орест Петрович доктор технічних наук, професор, Фізико-механічний інститут ім Г.В. Карпенка НАН України
Подрезов  Юрій Миколайович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Фартушна Юлія Вікторівна  доктор  хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Контакти

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
вул. Омеляна Пріцака, З
м. Київ, 03142
e-mail: v.kartuzov@ipms.kyiv.ua; i.gorna@ipms.kyiv.ua

Відповідальний секретар Горна І.Д. (e-mail: i.gorna@ipms.kyiv.ua)

Пам'ятка Автору

Декларація відкритого доступу:

Відповідно до керівних принципів Будапештської ініціативи відкритого доступу збірник наукових праць дозволяє читачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати й мати доступ до повних текстів своїх статей, і дозволяє читачам використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, зберігаючи початкові повноваження з метою стимулювання обміну знань та інтернаціоналізації науки.

Рецензування:

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами. Анонімність рецензентів гарантується редакцією Збірника.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Стаття подається до редакції в одному примірнику і в електронному варіанті. Наукова стаття має бути структурованою і включати наступні елементи:

 • Назва статті, прізвища і ініціали авторів, назви установ, де вони працюють, e-mail контактної особи.
 • Анотація мовою статті: коротка характеристика змісту статті, висвітлення результатів дослідження (до 500 знаків).
 • Ключові слова і словосполучення (3–8): мають як найточніше відбивати предмет дослідження.
 • Вступ: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  із важливими науковими чи практичними задачами; аналіз досліджень останніх років, а також публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; визначення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, котрим присвячується подана стаття; формулювання мети роботи.
 • Експериментальна / Теоретична методика: стислий опис методів дослідження, устаткування, приладів та матеріалів / теорії (моделі),  які були використані для отримання основних даних.
 • Результати та їх обговорення: виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, аналіз, узагальнення, порівняння з відомими даними, оцінка можливості використання результатів досліджень на практиці тощо.
 • Висновки: обґрунтовані результатами проведеного дослідження основні тези роботи.
 • Цитована література: список літератури подається наприкінці статті в порядку згадування посилань в тексті в оригінальній транскрипції (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015). При цитуванні опублікованої в журналі статті необхідно вказувати присвоєний цифровий ідентифікатор об’єкта (doi).Об’єм бібліографічного списку не повинен перевищувати 5% об’єму рукопису. Необхідною вимогою є також надання авторами додаткового списку цитованої літератури References (Рекомендації з оформлення Цитованої літератури та References).
 • Текст має бути набраний українською або англійською мовами у редакторі WORD for Windows  (фонт – Times  New Roman, розмір 11, через один інтервал). У верхньому лівому кутку сторінки наводиться індекс УДК. Для назви статті використовувати розмір 14, для прізвищ авторів - 13. Анотація (мовою оригіналу статті), що відображає зміст праці, включає чотири–п"ять рядків та ключові слова (мінімум 5 слів) і набирається курсивом без абзацу (розмір 10). Текст слід набирати на папері формату А4. Поля: зверху - 2,25 см, знизу - 5,25 см, зліва та справа – по 4,25 см (сторінка з текстом займає площу 12,5х22 см2). В кінці першої сторінки - знак охорони авторського права.
 • Рівняння. Всі рівняння мають бути віддрукованими курсивом, відцентрованими й відокремленими від тексту одним інтервалом зверху та знизу. Букви грецького алфавіту, числа, назви функцій (sin, cos, ln, lim, det, exp та ін.) – прямі. Векторні величини – прямі напівжирні або прямі звичайні, але зі стрілочкою → зверху. Рівняння нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках у правому полі на одній лінії з формулою. Використовуйте одиниці системи "СІ". Розміри в формулах у WORD  for Windows такі: основна змінна –12 пт, індекс–7 пт, менший індекс– 5пт, основний символ – 18 пт, індексний символ – 12 пт.
 • Графіки, рисунки, фотографії мають бути високої якості. Розмір рисунка повинен відповідати його наповненості. Чим менша наповненість, тим менший рисунок. Мінімальний розмір шрифту для рисунка – 10 пт. Розмір шрифту підписів до рисунків – 10 пт та назв таблиць – 11 пт.

Разом із статтею на окремому аркуші подаються: англійською мовою назва статті, прізвища і ініціали авторів, назви установ, де вони працюють, ID ORCID авторів (https://openscience.in.ua/orcid.html), e-mail контактної особи, розширена анотація (до 1800 знаків, можна включити ключові слова) та ключові слова. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

Текст англійською мовою (назва статті , прізвища авторів, назви установ, Abstract, Key words, References) перевірити (та виправити) на наявність кириличних символів та спеціальних символів (вимоги CrossRef) за посиланням:

http://invitemsg.com/cyrillic_search.php

Архів випусків

2023

№ 7

№ 6

2022

№ 4/5

2021

№ 3

№ 2

2020

№ 1