Cast steel with adjustable austenitic transformation during operation, obtained by electroslag remelting

  
V.V.Lukianchuk 1,
   
L.A.Myroniuk 1,
  
G.L.Shvedova 2,
  

1 I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NAS of Ukraine, Kyiv
2 Kyiv national university of trade and economics, Kyiv
denysmyroniuk@gmail.com

Usp. materialozn. 2020, 1:77-85
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.077

Abstract

The ligature for finishing of base steel 3H3M3Ftype for obtaining steel 4H3N5M3Ftype with adjustable austenitic transformation is developed in the article. The phase-structural state of steel in the cast state is investigated. The uniform distribution of alloying components on the body of grains is shown. It was found that the investigated hardened steel is softening above the tempering temperature of 620 °C, because the heat resistance of steel decreases (below 40 HRC). It was developed a 3H3M3F base steel ligature for steel production with adjustable austenitic transformation of 4H3N5M3F brand. Ingots (ligature of the Fe—Ni—Mo—V—Mn system) weighing 25 kg were obtained. The ligature was obtained by means of an induction furnace in a casting mold. The temperature of the metal in the furnace before release was 1550 °C. The duration of refining did not exceed 20 minutes. The phase-structural state of cast steel is studied. The uniform distribution of alloying components on the body of grains is shown, as well as the absence of coarse carbide eutectic in metal. This allows to reduce energy-intensive technological operations (diffusion annealing, forging) for the die toolsmanufacture. The presence of martensitic structure in the steel in the cast state of the investigated ingot requires the main thermal operation — annealing. It is established that incomplete annealing at a temperature of 750 ± 20 °С under the condition of partial recrystallization of the investigated steel allows to improve the mechanical processing (cutting) for the production of the die tool. It was determined that the investigated hardened steel hardens above the tempering temperature of 620 °C, because the heat resistance of steel decreases (below 40 HRC). Thus, a die tool of the investigated steel for hot deformation, capable of operating up to the temperature of 620 °C. 


Download full text

HARDNESS, MASTER ALLOY, STEEL, STRUCTURE, TEMPERATURE

References

1. Geller Yu.A. Instrumentalnyie stali [Instrumental steels]. Moscow: Metallurgiya. 1975. 584 p. [in Russian].

2. Poznyak L.A. Instrumentalnyie stali [Instrumental steels]. Kiev: Naukova dumka, 1996. 488 p. [in Russian].

3. Kucheryavyiy V.I., Arzamasov B.N., Brostrem V.A. Shtampovyie stali dlya goryachego deformirovaniya. Konstruktsionnyie materialyi: (Sprav) [Construction materials: (hand-book)]. Moscow: Mashinostroenie, 1990. 682 p. [in Russian].

4. Gurev A.M. Ekonomnolegirovannyie stali dlya lityih shtampov goryachego deformiro¬vaniya, ih termotsiklicheskaya i himiko-termotsiklicheskaya obrabotka [Sparingly alloyed steels for hot-worked cast dies and their thermal cycling and chemical thermal cycling treatment]. Doctor's thesis. Tomsk, 2001. 487 p. [in Russian].

5. Fedulov V.N. Vliyanie kolichestvennogo legirovaniya instrumentalnyih staley dlya goryachego deformirovaniya na uroven ih uprochneniya [Influence of quantitative alloying of tool steels for hot deformation on the level of hardening]. Lit'e i metallurgiya. 2015. (80). No. 3. P. 123-131 [in Russian].

6. Gogaev K.O., Sidorchuk O.M., Radchenko O.K. InstrumentalnI shtampovI stalI dlya garyachogo deformuvannya (oglyad) [Instrumental die steels for hot deformation (review)]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv. 2016. No. 3. P. 18-24 [in Ukrainian].

7. Ozerskiy A.D., Kruglyakov A.A., Danil A.N. O vyibore stali dlya matrits goryachego pressovaniya mednyih splavov [On the choice of steel for hot-pressing matrices of copper alloys].Tsvetnyie metallyi. 1981. No. 8. P. 83-84 [in Russian].

8. Ozerskiy A.D., Kruglyakov A.A. Uprochnenie stali EP930 dlya matrits goryachego pressovaniya mednyih splavov [The EP930 steel reinforcement for hot pressing of copper alloys]. Tsvetnyie metallyi. 1984. No. 10. P. 76-78 [in Ukrainian].

9. Ozerskiy A.D., Kruglyakov A.A. Shtampovyie stali s reguliruemyim austenitnyim prevras-cheniem pri ekspluatatsii [Die steels with adjustable austenic transformation during the exploitation]. Leningrad: LDNTP, 1988. 26 p. [in Russian].

10. Lebedeva N.V. Sovremennyie shtampovyie stali dlya goryachego deformirovaniya [Modern die steels for hot deformation]. Baltiyskie metallyi. 2003. No. 1. P. 7-9 [in Russian].

11. Lebedeva N.V. Otsenka vozmozhnosti kompleksnogo uprochneniya azotosoderzhaschih staley dlya pressovogo instrumenta [Evaluation of the possibility of complex hardening of nitrogen-containing steels for pressing tools]. Sb. trudov 10-y nauch.-tehn. konf. "Problemyi resursa i bezopasnoy ekspluatatsii materialov". SPb.: izd-vo SPbGAHiPT, 2004. P. 66-70 [in Russian].

12. Lebedeva N.V., Solntsev Yu.P. Puti uprochneniya shtampovyih staley s reguliruemyim austenitnyim prevrascheniem [Ways of strengthening die steels with controlled austenitic transformation]. Sb. trudov 6-y mezhdunar. nauch.-tehn. konf. "Sovremennyie metalli¬ches¬kie materialyi, tehnologii i ih ispolzovanie v tehnike". SPb., 2004. P. 273-274 [in Russian].

13. Lebedeva N.V. Modifitsirovanie staley dlya pressovogo instrumenta s reguliruemyim austenitnyim prevra¬scheniem [Modification of steels for pressing tools with controlled austenitic transformation]. Sb. trudov konf. molodyih uchenyih i spetsialistov TsNII KM "Prometey". SPb., 2005. P. 12-18 [in Russian].

14. Lebedeva N.V. Povyishenie stoykosti instrumenta dlya pressovaniya trudnodeformiruemyih tsvetnyih splavov iz staley s reguliruemyim austenitnyim prevrascheniem pri ekspluatatsii: [Increased tool life for pressing hard-to-form non-ferrous alloys from steels with controlled austenitic transformation during operation]: avtoref. dis. … kand. tehn. nauk: 05.02.01. SPb., 2005. 18 p. [in Russian].

15. Perepolkina M.N., Hrabovskyi V.Ya. Vybir efektyvnoho lehuvannia novykh shtampovykh stalei z austenitnym peretvorenniam pry ekspluatatsii [Effective alloying selection of new die steels with austenitic transformation during operation]. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni. 2016. No. 1. P. 11-15 [in Ukrainian].

16. Gudremon E. Spetsialnyie stali [Special steels] / Pod red. A.S. Zaymovskogo i M.L. Bernshteyna. Moscow: Metallurgiya, 1959. V. I. 952 p. [in Russian].

17. Gudremon E. Spetsialnyie stali [Special steels] / Pod red. A.S. Zaymovskogo i M.L. Bernshteyna. Moscow: Metallurgiya, 1960. V. II. 1638 p. [in Russian].

18. Gogaev K.O., Laskovnev O.P., Radchenko O.K. Rozrobka naukovykh i tekhnolohichnykh osnov vyhotovlennia formotvornoho shtampovoho instrumentu na osnovi stvorennia i vykorystannia novykh perspektyvnykh stalei i lyvarno-defor¬matsiinykh metodiv yikh obrobky [The development of scientific and technological bases for the production of a shape-generating die instruments on the basis of the creation and use of new promising steels and foundry-deformation methods of their processing]. Anotovanyi zb. proektiv spilnoho konkursu DFFD-BRFFD. Kiev: Akademperiodyka, 2017. P. 125-128 [in Ukrainian].

19. Babushkin A.A., Bazhulin P.A., Korolev F.A. Metodyi spektralnogo analiza [Spectral analysis methods] / Pod red. R.L. Le¬vshina. Moscow: izd-vo Moskovskogo un-ta, 1962. 509 p. [in Russian].

20. Petrov V.I. Opticheskiy i rentgenospektralnyiy analiz [Optical and X-ray spectral analysis]. Moscow: Metallurgiya, 1973. P. 217-218 [in Russian].

21. Dubok V.A., Kornilova V.I., Pechentkovskaya L.E. Usovershenstvovanie metodov himiches-kogo analiza tugoplavkih soedineniy i metallicheskih splavov [Improvement of methods for chemical analysis of refractory compounds and metal alloys]. Kiev: Naukova dumka, 1988. 40 p. [in Russian].

22. Panchenko E.V., Skakov Yu.A., Krimer B I., Arsentev P.P., Popov K.V., Tsviling M.Ya. Labo¬ratoriya metallografii [Metallography laboratory]. Moscow: Metallurgiya, 1965. 440 p. [in Russian].

23. Gogaiev K.O., Sydorchuk O.M., Radchenko O.K., Lukianchuk V.V., Orel H.H. Doslidzhen-nia rezhymiv termichnoi obrobky shtampovoi stali 4Kh3N5M3F [Research of modes of heat treatment of die steel 4Kh3N5M3F]. Sovremennyie problemyi fizicheskogo materialove¬deniya. Kiev: In-t probl. materialovedeniya NAN Ukrainy. 2016.Issue 25. P. 105-108 [in Ukrainian].

24. Gulyaev A.P. Metallovedenie. [Metals science]. Moscow: Metallurgiya, 1986. 544 p. [in Russian].

25. Sydorchuk O.M. Fazovo-strukturnyi stan stali 40Kh3N5M3F v protsesi perekrystalizatsii [Steel 40Kh3N5M3F phase-structural state in the recrystallization process]. Sovremennyie problemyi fizicheskogo materialovedeniya. Kiev: In-t probl. materialovedeniya NAN Ukrainyi. 2013. Issue 22. P. 186-188 [in Ukrainian].

26. Gogaiev K.O., Sydorchuk O.M., Radchenko O.K., Mamonova A.A. Shtampova stal dlia hariachoho deformuvannia z rehulovanym austenitnym peretvorenniam [Die steel for hot deformation with adjustable austenitic transformation]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv. 2014. No. 1. P. 40-44 [in Ukrainian].

27. Gogaiev K.O., Sydorchuk O.M., Radchenko O.K., Lukianchuk V.V. Sposib termichnoi obrobky stali dlia hariachoho presuvannia [The method of heat treatment of steel for hot pressing]: pat. 94746 Ukraina: MPK S21/D8/00./ № u201407076; zaiav. 23.06.2014; opubl. 25.11.2014. Biul. No. 22. 4 p. [in Ukrainian].

28. Gogaiev K.O., Sydorchuk O.M., Radchenko O.K., Karpets M.V., Piatachuk S.H. Struktura ta vlastyvosti zahartovanoi stali 40Kh3N5M3F, oderzhanoi elektroshlakovym peretoplenniam za vysokykh temperatur [Structure and properties of tempered steel 40H3N5M3F obtained by electroslag remelting at high temperatures]. Metalofizyka ta novitni tekhnolohii. 2015. V. 37, No. 12. P. 1653-1661 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/mfint.37.12.1653

29. Aleksyuk M.M., Borisenko V.A., Kraschenko V.P. Mehanicheskie ispyitaniya pri vyisokih temperaturah [Mechanical tests at high temperatures]. Kiev: Naukova dumka, 1980. 208 p. [in Russian].