Конференції

Храктеризація біомедичних сплавів Ti–6Al–(4V–7Nb–4Mo), отриманих методом порошкової металургії

Ебузер Айгул 1,
 
Сенай Ялчинкайа 1,
 
Юсуф Сахін 2
 

1 Marmara University, Faculty of Technology, Mechatronics Engineering, Istanbul, 34722 , Туреччина
2 Near East University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering, Nicosia , 99138, Туреччина
ebuzer.aygul@marmara.edu.tr

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3087

Анотація

Титан і його сплави є найбільш популярними металевими біоматеріалами, котрі широко застосовуються в медико-біологічній царині. При цьому сплав Ti–6Al–4V використовується найчастіше порівняно з іншими сплавами, що містять титан. Відомо, що ванадій, який входить до складу цього сплаву, має потенційну токсичну дію. У даному дослідженні метод порошкової металургії був застосований для виробництва чистого титану, а також сплавів, що містять титан, таких як Ti–6Al–4V, Ti–6Al–7Nb и Ti–6Al–4Mo. Ніобій і молібден запропоновано як заміну ванадію у зв’язку з його можливими токсичними властивостями. Отримані зразки були проаналізовані методами сканувальної електронної мікроскопії (SEM), рентгеноспектрального мікроаналізу (EDX), рентгенівської дифракції (XRD), визначенням мікротвердості та густини, а також методом екстраполяції Тафеля. Результати аналізу показали, що мікроструктури чистого титану і його сплавів відрізняються. Рентгенівським аналізом виявлено фази на основі легуючих металів (V, Nb, Мо), а саме 00-044-1294> Тi та 00-053 0484> Al0,23Nb0,07Ti0,70, 00-051-0635> Ti0,80V0,20 і 00-012-0074> AlMoTi3. Значення мікротвердості і криві Тафеля суттєво різняться при їх зіставленні. Основним результатом проведених досліджень є отримання методом порошкової металургії чистого титану і титанових сплавів з однорідною мікроструктурою.


МЕТОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ, ЧИСТИЙ ТИТАН