Конференції

СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОЇ МАГНІЄМ СПОЛУКИ CoFe2O4

D. Mohanty 1,
 
A.U.Naik 1,
 
P.K.Nayak 1,
 
Банарджі Бехера 2,
 
С.К.Сатпатхі 1*
 

1 Centurion University of Technology and Management, Odisha, India, Odisha, 768019, Індія
2 Materials Research Laboratory, School of Physics, Sambalpur University, JyotiVihar, Burla, Odisha, 768019, Індія
santosh.satpathy@cutm.ac.in

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3128

Анотація

Леговану магнієм сполуку CoFe2O4 (Co0,5Mg0,5Fe2O4) отримано шляхом твердофазної реакції. Систематично досліджено вплив включень Mg на структурні параметри синтезованої сполуки та подальший розвиток в структурі термічно стимульованих  елек­т­роактивних ділянок, оскільки ця сполука має склад, придатний для заміщення Co магнієм завдяки близькості їхніх атомних радіусів. Крім того, Mg характеризується як високофероелектричний та легкий матеріал. Структуру та мікроструктуру отриманої сполуки досліджено методами сканувальної електронної мікроскопії (SEM) та рентгенівської дифракції (XRD). Діелектричні властивості вивчено у широких діапазонах частоти та температури і встановлено досить низький рівень діелектричних втрат. Частотно-залежні електричні характеристики оцінено за різних температур у контексті формалізму імпедансу та провідності. Діаграма Найквіста відображає вплив зерна та його меж. В композитах спостерігались термічно активовані процеси релаксації, що не відповідають процесам за Дебаєм. Універсальний закон потужності Джоншера відповідає частотно-залежній провідності змінного струму при різних температурах. Температурна залежність провідності змінного струму на різних частотах свідчить про негативну поведінку температурного коефіцієнта опору. Оцінка значень енергії активації в різних діапазонах температур дає можливість визначити тип системи провідності.


ГРАФІК НАЙКВІСТА, ДІЕЛЕКТРИЧНА ПРОНИКНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКЦІЯ, СКАНУЮЧА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ