ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРОКАТКИ І ВМІСТУ PB НА ТВЕРДІСТЬ СПЛАВУ AL–6SI, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ НАПИЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНІЙНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Рашмі Міттал 1*,
 
Банді Венката Рамана Редді 2
 

1 Department of Physics, Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University), Mullana, 133207, Індія
2 Department of Mechanical Engineering, NBKR Institute of Science and Technology, Vidyanagar Vakadu, 524413, Індія
rashmimittal3@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3211

Анотація

Сплави Al–6Si із різним вмістом Pb (0, 10, 20 і 30% (мас.)) виготовляли методом струминного розпилення. Для різних сплавів Al–6Si–xPb отримано гаусові (або дзвоноподібні) заготовки. Робочий тиск процесу дорівнював 10 бар при відстані від сопла до підкладки 450 мм, діаметрі трубки 4 мм, а кут нахилу підкладки складав 0°. Напилені сплави Al–6Si–xPb із різним вмістом Pb піддавалися прокатці з різним ступенем деформації. Для вимірювання твердості використовували зразки з центральної та периферійної областей, що різнилися вмістом свинцю. У рамках лінійного регресійного аналізу досліджено вплив ступеня деформації на твердість алюмінієво-кремнієвого сплаву, отриманого методом розпилення, при застосуванні різних типів прокатки та варіюванні вмісту свинцю. Факторний аналіз конструкції проводили для вивчення впливу різних параметрів, таких як ступінь деформації прокатки, варіювання вмісту свинцю та відстань від центру до периферії напиленої заготовки. Вплив деформації прокатки на значення твердості був більш вираженим порівняно із впливом відстані від центру до периферії напиленої алюмінієво-кремнієвої заготовки, що містила різну кількість свинцю. Твердість значною мірою залежить від ступеня деформації прокаткою. Відзначено, що твердість покращується зі збільшенням ступеня деформації, але знижується зі зростанням вмісту Pb.


ПРОКАТКА, РОЗПИЛЕННЯ, СПЛАВИ AL–SI, ТВЕРДІСТЬ, ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ