ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У СПЛАВАХ СИСТЕМИ Gd–Sn

 
М.О. Шевченко 2,
 
В.Г. Кудін 3,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 The University of Queensland, Brisbane, Australia
3 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
sud.materials@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3219

Анотація

Методом калориметрії визначено ентальпії змішування розплавів, а за моделлю ідеального асоційованого розчину (ІАР) розраховано і оптимізовано  термодинамічні властивості сплавів системи Gd–Sn за температур 1510, 1640 і 1873 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальні значення ентальпії змішування складають –69,7 ± 0,6 кДж/моль (1873 К) і –77,9 ± 0,7 (1510 К) кДж/моль при xSn = 0,45. Із використанням власних та літературних даних щодо термохімічних властивостей розплавів і сполук, передбачаючи утворення в розплаві двох асоціатів – Gd2Sn і GdSn, за моделлю ІАР розраховано активності компонентів, ентальпії, енергії Гіббса та ентропії утворення рідких сплавів і проміжних фаз. Показано, що термодинамічні активності компонентів у досліджених розплавах проявляють дуже великі від'ємні відхилення від ідеальних розчинів. Оптимізовані за моделлю ІАР ентальпії змішування розплавів системи Sn–Gd задовільно узгоджуються з експериментально визначеними величинами. Встановлена за моделлю ІАР температурна залежність  лише якісно корелює з іншими експериментальними даними, що викликано великими похибками літературних даних. Розраховані за моделлю ІАР надлишкова енергія Гіббса та ентальпія змішування розплавів системи Gd–Sn при 1873 K значно відрізняються за абсолютною величиною, що вказує на значний внесок ентропійної складової в надлишкову мольну енергію Гіббса. Відповідно до результатів розрахунків, мінімальна надлишкова ентропія змішування розплавів системи Gd–Sn при 1873 K складає –20,3 Дж/(моль · K) при хSn = 0,45. Розраховані і оптимізовані значення ентальпій та ентропій утворення інтерметалідних фаз системи Gd–Sn разом з параметрами моделі ІАР для розплавів використані для розрахунку кривих ліквідуса і солідуса діаграми стану. Досягнуто задовільне узгодження з більшістю наявних експериментальних даних щодо фазових рівноваг за участю рідкої та кристалічних фаз.