Корозійнотривкі композиційні покриття, зміцнені декагональними квазікристалами

О.В. Сухова*,
 
В.А. Полонський
 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара , пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна
sukhovaya@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3322

Анотація

Досліджено структуру та корозійні властивості квазікристалічних сплавів-наповнювачів Al65Co20Cu15 і Al72Co18Ni10 та композиційних покриттів на їх основі, отриманих методом просочення без застосування тиску. Металевими зв’язками композиційних покриттів слугували сплави на мідній основі марок Л62 і БрОЦ 10-2 та на алюмінієвій основі марки АМг30. Структурний та фазовий склад сплавів-наповнювачів та покриттів визначали методами металографії, растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального мікроаналізу та рентгеноструктурного аналізу. Корозійні властивості досліджували гравіметричним методом протягом 1–4 год у водних розчинах кислот HCl, H2SO4, HNO3 та H3PO4 (рН = 1,0) за кімнатної температури. Встановлено, що в структурі досліджених сплавів-наповнювачів утворюється квазікристалічна декагональна D-фаза, яка в сплаві Al65Co20Cu15 співіснує з кристалічними фазами Al4(Co, Cu)3 і Al3(Cu, Co)2, а в сплаві Al72Co18Ni10 — з фазами Al9(Co, Ni)2 і Al9(Ni, Co)2. Порівняння корозійної тривкості сплавів-наповнювачів у розчинах кислот показало, що сплав Al65Co20Cu15 має більший опір корозії в розчинах сульфатної та нітратної кислот, а сплав Al72Co18Ni10 — в розчинах хлоридної та ортофосфатної кислот. Під час просочення сплавів-наповнювачів Al65Co20Cu15 і Al72Co18Ni10 розплавлені зв’язки на мідній основі марок Л62 та БрОЦ 10-2 проникають вглиб гранул уздовж границь квазікристалічної D-фази внаслідок розчинення кристалічних фаз наповнювачів. На відміну від мідних сплавів, зв’язка на алюмінієвій основі марки АМг30 практично не проникає вглиб гранул наповнювачів, розчиняючи переважно ті кристалічні фази в їх структурі, які розташовані в поверхневих шарах. Найбільшу корозійну тривкість у кислих середовищах мають композиційні покриття зі зв’язкою БрОЦ 10-2. Покриття зі зв’язкою АМг30 характеризується найгіршою корозійною тривкістю через утворення фази Al3Mg2 у структурі зон контактної взаємодії між наповнювачем і затверділою зв’язкою.


ДЕКАГОНАЛЬНІ КВАЗІКРИСТАЛИ, КВАЗІКРИСТАЛІЧНІ СПЛАВИ-НАПОВНЮВАЧІ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ, КОРОЗІЙНА ТРИВКІСТЬ, ПРОСОЧЕННЯ